Nová paušální daň pro drobné živnostníky a podnikatele

Led 4, 2021

Pro drobné živnostníky a podnikatele je od 1. 1. 2021 připravena nová možnost „paušální daně“. Jak ji využít, kterých podnikatelů se týká a za jakých podmínek je možno paušální daň uplatnit, vše dle přesných legislativních podmínek můžete zjistit v shrnutí klíčových informací od daňových specialistů z účetní firmy Trivi.

Paušální daň

Od 1.1.2021 budou mít drobní podnikatelé – OSVČ možnost vstoupit do tzv. paušálního režimu a platit tzv. paušální daň, kdy v rámci jednoho formuláře a jedné platby splní své tři základní povinnosti: odvod daně z příjmů fyzických osob i sociálního a zdravotního pojištění.

Kdo může využít paušální daň?

Paušální daň mohou využít pouze fyzické osoby – OSVČ (osoby samostatně výdělečné), které splňují k 1.1.2021 následující podmínky:

  • nejsou plátci DPH,
  • mají příjmy z podnikání, které v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období nepřesáhly 1 000 000 Kč,
  • nemají příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání), s výjimkou příjmů, které jsou zdaňovány srážkovou daní (např. dohoda o provedení práce do 10 000 Kč za měsíc, v případě, že poplatník nepodepsal Prohlášení k dani),
  • nejsou společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
  • nejsou dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení.

Jakým způsobem může fyzická osoba vstoupit do tohoto režimu?

Fyzická osoba, která chce vstoupit do výše uvedeného paušálního režimu a platit paušální daň, musí tento krok oznámit nejpozději do 11.1.2021 pomocí formuláře na stránkách finanční správy: Oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Toto oznámení je třeba podat na příslušný finanční úřad datovou schránkou, popř. zaslat poštou, popř. podat osobně na podatelně finančního úřadu.

Dalším institucím – správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně – již nemusí fyzická osoba vstup do paušálního režimu oznamovat, instituce si informace vzájemně vymění samy.
Pokud by FO nestihla oznámit do 11.1.2021 vstup do paušálního režimu, bude mít možnost tak učinit až následující rok (to neplatí pro FO, které začnou podnikat až v průběhu roku 2021).

Podává se toto oznámení každoročně?

Oznámení o vstupu do paušálního režimu se podává jednorázově při vstupu do tohoto režimu, a to vždy do 10.1. daného zdaňovacího období, za který chce fyzická osoba paušální režim uplatnit, a poté až při zrušení paušálního režimu, a to opět do 10.1. daného zdaňovacího období, za který již paušální režim fyzická osoba uplatňovat nechce.

V čem spočívá princip paušální daně?

Fyzická osoba nemusí za období, ve kterém uplatní paušální daň (tedy vstoupí do tzv. paušálního režimu), podávat Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ani Přehledy na SSZ a ZP.

Z toho ale vyplývá, že daná FO nebude moci uplatnit ani žádné odečitatelné položky v rámci daňového přiznání (dary, úroky z hypotéky, příspěvky na životní a penzijní pojištění, apod.), ani žádné slevy na dani (sleva na poplatníka, na manželku, na studenta, školkovné, apod.), ani daňové zvýhodnění na děti, tzn. že ani nebude mít nárok na případný daňový bonus.

V případě, že FO bude mít i jiné příjmy za dané zdaňovací období než příjmy z podnikání, a to např. příjmy z pronájmu, kapitálové příjmy či ostatní příjmy, které převýší částku 15 000 Kč za zdaňovací období, nebude sice muset ukončovat paušální režim (neexistence těchto příjmů není podmínkou paušálního režimu), ale bude povinna po skončení zdaňovacího období podat Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a tyto příjmy v něm uvést a následně zdanit standardním režimem.

Jaká bude platba paušální daně?

Každý měsíc bude fyzická osoba povinna zaplatit částku: 5 469 Kč (platí pro rok 2021) – což je částka paušální daně.

Tato částka již v sobě zahrnuje:

  • minimální zdravotní pojistné – 2 393 Kč
  • minimální důchodové pojistné – 2 976 Kč
  • daň z příjmů fyzických osob – 100 Kč

Ročně tak poplatník zaplatí na dani z příjmů a na pojistném celkem částku: 65 628 Kč.

Po skončení zdaňovacího období nevznikají pak fyzické osobě žádné přeplatky ani nedoplatky na dani ani na pojistném.

Za první měsíc: měsíc leden 2021 – lze zaplatit první platbu paušální daně až do 22.2.2021, poté již vždy max. do 20. dne daného kalendářního měsíce, na který je paušální daň placena.

V případě, že FO má zálohové povinnosti na daň z příjmů či pojistné, které vyplývají z předchozího daňového přiznání, vstupem do paušálního režimu tyto povinné zálohy zanikají a FO začne platit již jen paušální daň výše uvedenou.

Pro koho tedy bude vstup do paušálního režimu výhodný?

Pro FO neplátce, který není nikde zaměstnán, měl v roce 2020 příjmy z podnikání do 1 mil. Kč a neuplatňuje v daňovém přiznání žádné odečitatelné položky ani slevy na dani, a není ani ve ztrátě, kterou by si mohl chtít v následujících letech uplatnit od základu daně a doposud uplatňoval výdaje ve výši 40 % nebo 60 % z příjmů.

U profesí, které uplatňovaly výdaje ve výši 80 % z příjmů (hostinská činnost, řemeslné živnosti), se zpravidla paušální daň nevyplatí.

Vstup do paušálního režimu sníží takovému poplatníku administrativní náročnost spojenou s evidencí podnikání a placením záloh a následně podáváním formulářů na tři různé instituce.

Musí vést fyzická osoba, která uplatňuje paušální daň evidenci svých příjmů?

FO musí vždy po skončení zdaňovacího období zhodnotit, zda splňuje podmínky paušálního režimu – max. výše příjmů z podnikání, neplátce DPH, apod. V případě, že by poplatník porušil podmínky paušálního režimu, má povinnost oznámit tuto skutečnost správci daně do 15 dnů od dané skutečnosti a následně bude mít povinnost podat po skončení zdaňovacího období daňové přiznání a v něm vyčíslit svou daňovou povinnost standardním způsobem.

Proto se doporučuje vést nadále evidenci takovým způsobem, aby fyzická osoba byla schopna při nesplnění podmínek paušálního režimu podat bezproblémově daňové přiznání a Přehledy pro SSZ a ZP.

Bude mít přechod do paušálního režimu nějaké daňové dopady?

V případě, že FO doposud vedla daňovou evidenci či uplatňovala výdaje procentem z příjmů bude mít přechod do paušálního režimu za následek úpravu základu daně dle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů.

Zpětný přechod z paušálního režimu do daňové evidence nebude vyžadovat žádné úpravy základu daně. Naopak při přechodu z paušálního režimu na uplatňování výdajů procentem z příjmů bude nutná opět úprava základu daně dle výše uvedeného ustanovení zákona o daních z příjmů.

Pro přesné využití paušální daně nebo v dalších účetních a daňových záležitostech se s radostí obraťte na naše účetní a daňové specialisty. V Trivi se o vás rádi postaráme, jsme online účetnictví – účetní firma moderního formátu. S Trivi získáte možnost řešit své účetnictví online, prostřednictvím portálu a mobilní aplikace. Získáte nejen skvělý servis účetních specialistů, ale i daňové poradenství. Budete šetřit nejen čas, ale i peníze. Trivi vám přinese vstup do světa účetnictví online, daňové poradenství online a fakturace online.

Přejeme vám hodně štěstí v novém roce s dobře vedeným účetnictvím.

Loading...