Obchodní podmínky

obchodní společnosti
Trivi a.s.
se sídlem Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7
IČ: 283 78 440
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23166 k příkazní smlouvě

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Trivi a.s., se sídlem Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7, IČ: 283 78 440, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23166 (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami (dále jen „objednatel“) vznikající z příkazních smluv vznikajících při podnikatelské činnosti poskytovatele (dále jen „příkazní smlouva“).

1.2. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v superuživatelském účtu objednatele (čl. 4) (dále jen „adresa objednatele“). Změnu obchodních podmínek může objednatel odmítnout a příkazní smlouvu v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí dva (2) měsíce.

1.3. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí příkazní smlouvy. K vyslovení souhlasu s novou verzí obchodních podmínek může ze strany objednatele dojít i prostřednictvím webové aplikace (čl. 2.1).

2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1. Webovou stránkou se rozumí webová stránka poskytovatele umístěná na internetové adrese www.trivi.cz a www.trivi.com, jež mimo jiné obsahuje uživatelské rozhraní webové aplikace „Trivi“ (dále jen „webová aplikace“). Do databáze webové aplikace je možné přistupovat také prostřednictvím zvláštní mobilní aplikace poskytovatele (dále jen „mobilní aplikace“).

2.2. Ceníkem se rozumí ceník poskytovatele odsouhlasený objednatelem, jenž je připojen k příkazní smlouvě. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 8.8 obchodních podmínek.

2.3. Daňovým poradenstvím se rozumí poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Součástí daňového poradenství je též jednání poskytovatele s třetími osobami, zejména se správci daně, s orgány sociálního a zdravotního pojištění, a to v rozsahu příkazní smlouvy. V rámci daňového poradenství je poradce oprávněn také vést objednateli účetnictví, daňovou evidenci, případně jiné evidence, které s daněmi přímo souvisejí. Daňovým poradenstvím se dále rozumí konzultace k vedení potřebných daňových evidencí a rovněž na základě účetních podkladů a dokladů vyhotovení příslušných daňových přiznání a hlášení, k nimž je či bude objednatel povinen.

2.4. Službami se rozumí služby daňového poradenství poskytovatele poskytované na základě dokladů, podkladů a informací od objednatele v rozsahu dohodnutém v příkazní smlouvě, nevyplývá-li z kontextu jinak.

2.5. Doplňkovými službami se rozumí služby daňového poradenství poskytovatele poskytované na základě dokladů, podkladů a informací od objednatele v rozsahu a za odměnu dohodnutou v souladu s čl. 3.2 obchodních podmínek.

2.6. Přiznání k DzP se rozumí služba vyhotovení přiznání k dani z příjmů právnických osob, pokud je objednatel právnickou osobou, nebo vyhotovení přiznání k dani z příjmů fyzických osob, pokud je objednatel fyzickou osobou, včetně vyhotovení přehledů objednatele určených pro orgán správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

2.7. Správou a stahováním výpisů se rozumí služba správa a stahování bankovních výpisů spočívající v umožnění pasivního on-line přístupu k bankovnímu účtu objednatele prostřednictvím rozhraní peněžního ústavu, nebo prostřednictvím služby třetí osoby, a to pouze v těch datových formátech, které umožňují poskytovateli automatické (strojové) zpracování dat z bankovního účtu objednatele poskytovatelem.

2.8. Správou DPH se rozumí služba zpracovávání daňových přiznání k dani z přidané hodnoty.

2.9. Svozem dokladů se rozumí služba svozu dokumentů spočívající v pravidelném zajištění odvozu dokladů a podkladů z provozovny objednatele do provozovny poskytovatele a následné zajištění navrácení těchto dokladů a podkladů zpět do provozovny objednatele.

2.10. Poskytnutím expresních služeb spočívajících v zajištění určitých služeb poskytovatelem pro objednatele v dřívějším termínu, než je poskytovatel na základě příkazní smlouvy povinen.

2.11. Zúčtovanou operací se rozumí každý doklad, který musí být nebo má být zaúčtován (včetně dokladů o smluvních závazcích či jiných právních jednáních objednatele, jež musí být nebo mají být zaúčtovány) či jiná účetní operace, která musí být nebo má být zaúčtována, včetně transakcí zaznamenaných na bankovním výpisu).

2.12. Manuálně zaúčtovanou operací se rozumí účetní operace, která musí být do databáze webové aplikace zaznamenána pracovníky poskytovatele neautomatizovaným způsobem či která není z jiného důvodu automaticky zaúčtovanou operací (čl. 2.13).

2.13. Automaticky zaúčtovanou operací se rozumí účetní operace, která je do databáze webové aplikace zaznamenána automaticky, a to na základě datového propojení se systémem objednatele či na základě informací zadaných do webové aplikace objednatelem.

2.14. Pracovní dobou se rozumí doba od 9:00 hod. do 17:00 hod. středoevropského času v pracovní dny v České republice.

2.15. Doklady se rozumí zejména následující doklady, které zajišťuje objednatel:

2.15.1. prvotní účetní doklady objednatele;

2.15.2. uzavřené smlouvy, objednávky a další podklady k obchodním operacím objednatele;

2.15.3. provozní dokumentaci ke strojům a zařízením, zejména OTP (osvědčení o technickém průkazu) u vozidel;

2.15.4. rozhodnutí orgánů společnosti.

2.16. Servisním měsícem se rozumí kalendářní měsíc:

2.16.1. ve kterém jsou poskytovatelem podávána či připravována daňová přiznání za období předcházející tomuto kalendářnímu měsíci;

2.16.2. za který poskytovateli náleží odměna a náhrada nákladů sjednaná v příkazní smlouvě v plném rozsahu (včetně odměn za zaúčtované operace), a to s výjimkou paušálních odměn poskytovatele (čl. 8.1.1).

3. UZAVŘENÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY A OBJEDNÁVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB

3.1. Příkazní smlouva může být s poskytovatelem uzavřena pouze písemně. Za písemné uzavření příkazní smlouvy se považuje i uzavření příkazní smlouvy učiněné elektronickými prostředky a podepsané elektronicky tak, že je zachycen obsah právního jednání a jsou určeny jednající osoby. Strany mohou k právnímu jednání při uzavírání příkazní smlouvy využít systém PandaDoc – eSignatures umístěný na internetové adrese https://www.pandadoc.com, či jiný systém umožňující označení subjektu, který právně jednal (označovací funkce), potvrzení skutečnosti, že právní jednání chtěl tento subjekt skutečně učinit a jedná se o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření totožnosti jednajícího subjektu (důkazní funkce).

3.2. K uzavření dohody ohledně poskytování doplňkových služeb mezi poskytovatelem a objednatelem může dojít také následujícím způsobem. V návaznosti na doručení požadavku objednatele na poskytnutí doplňkových služeb poskytovateli elektronickou poštou či prostřednictvím webové aplikace zašle poskytovatel objednateli informace ohledně předpokládaného rozsahu doplňkových služeb, ohledně výše odměny poskytovatele za zajištění těchto doplňkových služeb a ohledně dalších podmínek poskytnutí doplňkových služeb, přičemž výše odměny poskytovatele bude stanovena v souladu s ceníkem (dále jen jako „návrh dohody“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Poskytovatel není povinen návrh dohody učinit, zejména v případě, kdy není schopen zajistit poskytování doplňkových služeb či v případě předchozího porušení povinností objednatelem vůči poskytovateli. Okamžikem doručení souhlasu objednatele s návrhem dohody poskytovateli vzniká dohoda ohledně poskytování doplňkových služeb.

 

4. SUPERUŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Na základě uzavření příkazní smlouvy může objednatel přistupovat do svého superuživatelského rozhraní webové aplikace a mobilní aplikace. Ze svého superuživatelského rozhraní může objednatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat dokumenty a provádět jejich správu, včetně zadávání pokynů poskytovateli k zaúčtování dokumentů, a spravovat uživatelské účty koncových uživatelů (čl. 5.1) (dále jen „superuživatelský účet“).

4.2. Superuživatelský účet objednatele bude zprovozněn v návaznosti na uzavření příkazní smlouvy.

4.3. Údaje uvedené v superuživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v superuživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý může mít pouze jeden superuživatelský účet.

4.4. Přístup k superuživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (tvořeným adresou elektronické pošty) a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho superuživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

4.5. Poskytovatel může objednateli znemožnit využívat superuživatelský účet, a to zejména v případě, že objednatel poruší své povinnosti z příkazní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

5. PROVOZ A VYUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ A MOBILNÍ APLIKACE

5.1. Webovou aplikaci a mobilní aplikaci mohou využívat jako koncoví uživatelé také fyzické osoby, kterým objednatel zřídí uživatelský přístup (dále jen „koncový uživatel“). Objednatel bere na vědomí, že k započetí užití webové aplikace či mobilní aplikace koncovým uživatelem je nezbytný souhlas takového koncového uživatele se zpracováním jeho osobních údajů poskytovatelem.

5.2. Provoz webové aplikace či mobilní aplikace nemusí poskytovatel zajišťovat v případě, že jejich poskytování brání potíže na straně objednatele nebo na straně jiných osob. Provoz webové aplikace či mobilní aplikace tak nemusí poskytovatel zajišťovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

5.3. Při provozu webové aplikace či mobilní aplikace může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality provozu webové aplikace či mobilní aplikace. V případě, že v důsledku výpadku, omezení, přerušení či snížení kvality provozu webové aplikace či mobilní aplikace nemusí být nepochybné, že došlo k předání všech podkladů a dokladů objednatelem poskytovateli (čl. 7.4.1), ať jsou předávány poskytovateli přímo objednatelem či jinou osobou pověřenou objednatelem, je objednatel povinen takové podklady či doklady předat poskytovateli opětovně.

5.4. Objednatel nesmí v rámci webové aplikace či mobilní aplikace používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

5.5. Objednatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je webová aplikace provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Objednatel nesmí superuživatelský účet a webovou aplikace využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání webové aplikace další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Objednatel nesmí server poskytovatele, na kterém je webová aplikace provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky. Objednatel nesmí provádět programátorské změny webové aplikace.

5.6. Pro využívání mobilní aplikace musí objednatel a koncový uživatel odsouhlasit licenční podmínky mobilní aplikace.

 

6. OBSAH PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

6.1. Příkazní smlouvou se poskytovatel zavazuje, že bude objednateli poskytovat služby, přičemž objednatel se příkazní smlouvou zavazuje za služby platit poskytovateli odměnu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.3 obchodních podmínek.

6.2. Na základě příkazní smlouvy se poskytovatel zavazuje, že objednateli poskytne doplňkové služby, jež budou dohodnuty dle čl. 3.2 obchodních podmínek, přičemž objednatel se zavazuje za ně zaplatit poskytovateli odměnu.

6.3. V případě, že je tam smluveno v příkazní smlouvě, je předpokladem poskytování služeb zajištění technického propojení mezi databází webové aplikace a informačním systémem objednatele tak, aby bylo možné poskytovateli předávat doklady nepřetržitě on-line (dále jen „technické propojení“). Smluvní strany se zavazují si poskytnout veškerou součinnost nutnou ke zprovoznění technického propojení. O provedení technického propojení sepíšou smluvní strany zápis v textové podobě. K poskytování služeb poskytovatelem bude započato až po zprovoznění technického propojení, přičemž smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že řádná funkcionalita technického propojení je předpokladem pro poskytování služeb poskytovatelem.

6.4. V případech, kdy má při poskytování služeb ze strany poskytovatele docházet k právnímu jednání za objednatele či k jiným činnostem v zastoupení objednatele, je objednatel povinen poskytnout poskytovateli na celou dobu účinnosti příkazní smlouvy plnou moc v písemné podobě ve formě vyžadované obecně závaznými právními předpisy či poskytovatelem. Plnou moc potřebnou pro poskytování služeb poskytne objednatel poskytovateli nejpozději do třiceti (30) dní od uzavření příkazní smlouvy. Objednatel bere na vědomí, že v případě odvolání plné moci objednatelem nemusí být poskytovatel schopen poskytovat objednateli služby.

6.5. Je-li tak dohodnuto v příkazní smlouvě, poskytne poskytovatel objednateli služby také za období předcházející dni nabytí účinnosti příkazní smlouvy, a to konkrétně za období, jež je stanoveno v příkazní smlouvě.

6.6. Poskytovatel chrání práva a oprávněné zájmy objednatele. Poskytovatel uplatňuje vše, co podle jeho přesvědčení a příkazu (pokynu) objednatele pokládá za prospěšné. Poskytovatel je přitom vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích příkazy objednatele. V oprávněném případě, je-li to naléhavě nezbytné a v zájmu objednatele a není-li možné získat souhlas objednatele nebo objednatel v přiměřené lhůtě neposkytuje poskytovateli součinnost, může se poskytovatel od příkazu objednatele odchýlit. Vždy je však povinen o tomto kroku poskytovatel povinen objednatele bez zbytečného odkladu informovat. Poskytovatel odmítne provedení zejména takových příkazů (pokynů) objednatele, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

 

7. PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ, PODKLADŮ A INFORMACÍ

7.1. Objednatel je povinen poskytovat poskytovateli veškerou možnou součinnost při plnění příkazní smlouvy, zejména poskytovat úplné, přehledné, jednoznačné, pravdivé a včasné informace. Informace, které mají nebo mohou mít význam pro plnění příkazní smlouvy, poskytuje objednateli poskytovateli i bez vyžádání poskytovateli; to platí zejména o nově nastalých nebo nově zjištěných skutečnostech. Ty je objednatel povinen sdělit poskytovateli bez zbytečného odkladu. Objednatel neprodleně informuje poskytovatele o všech jednáních učiněných bez vědomí poskytovatele v záležitostech, které souvisí s plněním příkazní smlouvy, zejména o zahájení, průběhu a výsledku kontroly, postupu pro odstranění pochybností, podání daňového tvrzení nebo o jednáních uskutečněných v souvislosti s řízením ve věci pojistného na sociální zabezpečení nebo ve věci veřejného zdravotního pojištění. Objednatel vždy sdělí poskytovateli informace umožňující posoudit rozsah rizik, do kterých poskytovatel při poskytování služeb vstupuje.

7.2. Při poskytování služeb vychází poskytovatel vždy z podkladů, dokladů a informací předaných mu objednatelem, přičemž, není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, poskytovatel při poskytování služeb v plném rozsahu spoléhá na jejich správnost a úplnost. Za správnost a úplnost podkladů, dokladů a informací předaných poskytovateli za účelem poskytnutí služeb tak odpovídá v plném rozsahu objednatel. V případě, že jsou poskytovateli poskytovány kopie podkladů či dokladů, odpovídá objednatel vždy v plném rozsahu za soulad těchto kopií s jejich originály, přičemž poskytnutím podkladů či dokladů poskytovateli nejsou dotčeny povinnosti objednatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů (archivace apod.). Pro případ, kdy objednatel poskytne poskytovateli informace bez podkladů za účelem poskytnutí služeb poskytovatelem, smluvní strany dohodly, že poskytovatel má při poskytnutí služeb vycházet výhradně z těchto informací. V takovém případě poskytovatel není povinen vyžadovat po objednateli doložení těchto informací podklady či důkazy, přičemž může v plném rozsahu spoléhat na správnost a úplnost takto objednatelem poskytnutých informací, není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak. Na vyžádání poskytovatele poskytne objednatel poskytovateli informace či příkazy (pokyny) v textové podobě. Objednatel bez zbytečného odkladu odstraní nedostatky, omyly a nesprávnosti podkladů, dokladů či informací, na které byl poskytovatelem upozorněn.

7.3. Aniž by bylo dotčeno ustanovení čl. 7.1 a čl. 7.2 obchodních podmínek může poskytovatel vypracovat „Zprávu o kontrole dokladů“, ve které poskytovatel uvede případné zjištěné nedostatky v dokladech, návrhy na jejich řešení a případně též podklady, informace a příkazy objednatele, které jsou zjevně nesprávné či v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, a na jejichž uplatnění objednatel trval. Objednatel se zavazuje potvrdit poskytovateli přijetí „Zprávu o kontrole dokladů“. Objednatel se zavazuje, že případné nedostatky zjištěné poskytovatelem v dokladech bez zbytečného odkladu opraví a podklady, informace a příkazy objednatele, které jsou případně nesprávné či v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, bez zbytečného odkladu napraví.

7.4. Podklady a doklady může objednatel předávat poskytovateli:

7.4.1. v digitalizované podobě prostřednictvím webové aplikace či prostřednictvím mobilní aplikace,

7.4.2. v digitalizované podobě prostřednictvím zpráv elektronické pošty zasílaných na elektronickou adresu poskytovatele uvedenou v superuživatelském účtu objednatele, přičemž poskytovatel takto doručené dokumenty umístí do webové aplikace s tím, že objednatel v tomto případě nese v plném rozsahu odpovědnost za případné chyby či nedostatky vzniklé v důsledku využití komunikace elektronickou poštou (včetně otázek souvisejících s jejím zabezpečením);

7.4.3. doručením na náklady objednatele v tištěné podobě na adresu sídla poskytovatele, přičemž v takovém případě budou poskytovatelem dokumenty digitalizovány a uloženy do webové aplikace a původní dokumenty budou zaslány zpět objednateli na adresu uvedenou v jeho superuživatelském účtu. V případě, že je stranami dohodnuto poskytování služby fyzická archivace dokumentů objednateli, nebudou dokumenty zasílány zpět objednateli. V případě, že je stranami dohodnuto vedení mzdové evidence, nebudou dokumenty související s touto službou zasílány zpět objednateli;

7.4.4. v případě, že je tak výslovně dohodnuto v příkazní smlouvě, prostřednictvím datového propojení se systémem objednatele, kdy jsou podklady a doklady předávány poskytovateli ve smluveném standardizovaném formátu (např. XML, CSV) prostřednictvím API webové aplikace. V takovém případě nese objednatel odpovědnost za to, že podklady a doklady z jeho systému odpovídají specifikaci API a že je zajištěna možnost jejich pravidelného načítání poskytovatelem. Ustanovení čl. 7.2 obchodních podmínek není tímto dotčeno;

7.4.5. prostřednictvím technického propojení, a to v případě, že je v příkazní smlouvě dohodnuto, že bude zajištěno technické propojení. V takovém případě nese objednatel odpovědnost za to, že podklady a doklady z jeho systému odpovídají specifikaci technického propojení a že je na jeho straně zajištěna nepřetržitá funkčnost technického propojení.

7.5. Aby došlo k zaúčtování dokumentu poskytovatelem (bez ohledu na způsob předání dokumentu poskytovateli), je objednatel vždy povinen v rámci webové aplikace či mobilní aplikace u dokumentu nastavit (určit), že se jedná o doklad určený k zaúčtování poskytovatelem, přičemž:

7.5.1. u dokumentů splňujících všechny předpoklady pro zaúčtování, u kterých objednatel v pracovní době nastaví, že jsou určeny k zaúčtování, provede poskytovatel jejich zaúčtování nejpozději do 72 hodin od provedení takového nastavení objednatelem.

7.5.2. u dokumentů splňujících všechny předpoklady pro zaúčtování, u kterých objednatel mimo pracovní dobu nastaví, že jsou určeny k zaúčtování, provede poskytovatel jejich zaúčtování nejpozději do 72 hodin od započetí pracovní doby.

7.6. V případě, že na základě příkazní smlouvy podává poskytovatel za objednatele daňová přiznání či jiná podání, podá je v zákonné lhůtě, a to za předpokladu, že objednatel není v prodlení s předáním podkladů, dokladů a informací.

7.7. V případě, že je na základě příkazní smlouvy poskytována objednateli služba správa DPH a nebude-li domluveno jinak, musí být všechny podklady a informace nutné pro daňové přiznání k DPH objednatelem předány (nastaveny) k zaúčtování poskytovatelem vždy nejpozději patnáct (15) kalendářních dnů před zákonným termínem pro podání daňového přiznání k DPH.

7.8. Nebude-li domluveno jinak, musí být všechny podklady a informace pro podání daňového přiznání objednatelem v rámci služby přiznání k DzP předány (nastaveny) k zaúčtování poskytovatelem nejpozději do konce měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období.

7.9. Nebude-li domluveno jinak, musí být všechny podklady a informace pro podání daňového přiznání objednatelem v rámci služby vyhotovení a podání přiznání k silniční dani předány (nastaveny) (dále jen „přiznání k silniční dani“) k zaúčtování poskytovatelem nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů po skončení zdaňovacího období.

7.10. Nebude-li domluveno jinak, musí být všechny podklady a informace pro zpracování mzdy zaměstnance objednatele v rámci služby vedení mzdové evidence předány (nastaveny) k zaúčtování poskytovatelem nejpozději sedm (7) pracovních dnů před výplatním termínem takového zaměstnance.

7.11. Nebude-li domluveno jinak, musí být všechny podklady a informace týkající se nového zaměstnance, který má být evidován poskytovatelem (v rámci služby vedení mzdové evidence) a který není cizincem, předány objednatelem poskytovateli nejpozději dva (2) pracovní dny od vzniku pracovněprávního vztahu takového zaměstnance. Ve stejné lhůtě je objednatel povinen předat poskytovateli všechny podklady a informace týkající se změn v pracovněprávních vztazích zaměstnanců, kteří mají evidován poskytovatelem (v rámci služby vedení mzdové evidence) a nejsou cizinci.

7.12. Informaci o tom, že má dojít k zaměstnání cizince, je objednatel povinen sdělit poskytovateli nejpozději pět (5) dnů před vznikem pracovněprávního vztahu takového cizince. Všechny podklady a informace týkající se nového zaměstnance, který má být evidován poskytovatelem (v rámci služby vedení mzdové evidence) a který je cizincem, musí předány objednatelem poskytovateli nejpozději do 14:00 hod. dne, kdy došlo ke vzniku pracovněprávního vztahu takového cizince. Lhůty podle předchozích ustanovení tohoto článku platí obdobně i ohledně všech podkladů a informací týkajících se změn v pracovněprávních vztazích zaměstnanců, kteří mají evidován poskytovatelem (v rámci služby vedení mzdové evidence) a jsou cizinci.

7.13. V případě, že dojde k porušení povinnosti objednatele dle čl. 7.7 až čl. 7.12 těchto obchodních podmínek, má poskytovatel právo účtovat objednavateli příplatek za pozdní dodaní dokladů dle ceníku.

7.14. V případě, že má v souvislosti s nabytím účinnosti příkazní smlouvy dojít k předání podkladů či informací poskytovateli třetí osobou na pokyn objednatele (nejčastěji osobou, jež poskytovala objednateli účetní či obdobné služby před uzavřením příkazní smlouvy), zavazuje se objednatel zajistit, že tyto podklady a informace budou poskytovatelem předány nejpozději do šedesáti (60) dnů od uzavření příkazní smlouvy, a to nejméně v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 obchodních podmínek. Informace o zůstatcích účtů objednatele musí být poskytovateli předány nejpozději do třiceti (30) dnů od uzavření příkazní smlouvy.

7.15. V případě, že je na základě příkazní smlouvy poskytována objednateli služba správa a stahováním výpisů, pasivní (nahlížecí) přístup k účtu(ům) objednatele zajistí objednatel pro poskytovatele nejpozději do 30 dnů od uzavření příkazní smlouvy.

7.16. Každý dotaz poskytovatele související se službami je objednatel povinen poskytovateli zodpovědět nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od jeho zaslání poskytovatelem.

7.17. Objednatel je povinen informovat poskytovatele o všech skutečnostech, které mají vliv na poskytování služeb podle příkazní smlouvy, včetně plnění ohlašovacích povinností objednatelem. Objednatel je po celou dobu účinnosti příkazní smlouvy povinen informovat poskytovatele o všech jeho obchodech mezi spojenými osobami ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

7.18. Přepravu dokladů a podkladů objednatele v rámci služby „svoz dokladů“ zajišťuje třetí osoba ve smluvním vztahu s poskytovatelem. Smluvní strany dohodly, že s ohledem na charakter této služby při přepravě dokladů a podkladů do provozovny poskytovatele přechází nebezpečí na věci (nebezpečí na dokladech a podkladech) na poskytovatele okamžikem jejich převzetí poskytovatelem od přepravce. Při přepravě dokladů a podkladů v rámci služby svoz dokladů zpět objednateli přechází nebezpečí na věci (nebezpečí na dokladech a podkladech) na objednatele okamžikem jejich předání k přepravě.

8. ODMĚNA POSKYTOVATELE A NÁHRADA NÁKLADŮ

8.1. Za poskytování služeb se objednatel zavazuje hradit poskytovateli odměnu dohodnutou v příkazní smlouvě. Odměna poskytovatele může být v příkazní smlouvě stanovena zejména jako:

8.1.1. měsíční paušální odměna, jejíž výše je stanovena v ceníku či v příkazní smlouvě;

8.1.2. odměna za každou manuálně zaúčtovanou operaci v měsíci ve výši stanovené v ceníku dle charakteru takové zaúčtované operace, není-li tato odměna dle ceníku zahrnuta v paušální odměně dle čl. 8.1.1 obchodních podmínek;

8.1.3. odměna za každou automaticky zaúčtovanou operaci v měsíci ve výši stanovené v ceníku dle charakteru takové zaúčtované operace, není-li tato odměna dle ceníku zahrnuta v paušální odměně dle čl. 8.1.1 obchodních podmínek;

8.1.4. odměna za každou položku (věc) v evidenci hmotného majetku objednatele ke konci účetního roku objednatele, a to ve výši stanovené v ceníku,

8.1.5. odměna za zpracování cestovního příkazu ve výši stanovené v ceníku a odměna za zaúčtování cestovního příkazu ve výši stanovené v ceníku.

8.2. Je-li v příkazní smlouvě dohodnuto, že objednateli budou poskytovatelem poskytována služba zaúčtování hromadných elektronických transakcí, náleží poskytovateli za tyto účetní služby odměna za každou automaticky zaúčtovanou operaci v měsíci ve výši stanovené v ceníku dle charakteru takové zaúčtované operace.

8.3. Za poskytování služby přiznání k silniční dani se objednatel zavazuje hradit poskytovateli jednorázovou odměnu ve výši stanové v ceníku, a to za každé vozidlo, jež je předmětem silniční daně dle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.

8.4. Za poskytování doplňkových služeb se objednatel zavazuje zaplatit poskytovateli odměnu ve výši stanovené dohodou stran dle čl. 3.2 obchodních podmínek, jež bude stanovena nejčastěji na základě ceníku, a to nejčastěji ve formě jednorázové odměny poskytovatele či odměny určené na základě hodinové sazby. V případě, že bude mít objednatel zájem o poskytnutí expresních služeb poskytovatelem, zvyšuje se odměna poskytovatele za poskytnutí těchto expresních služeb o částku dohodnutou smluvními stranami.

8.5. Je-li v příkazní smlouvě dohodnuto, že bude zajištěno technické propojení, náleží za činnosti poskytovatele při zajišťování technického propojení poskytovateli odměna určená na základě hodinové sazby poskytovatele, jež je stanovena v ceníku.

8.6. Jsou-li objednateli poskytovány služby za období předcházející dni účinnosti příkazní smlouvy a není-li dohodnuto v příkazní smlouvě jinak, náleží poskytovateli za tyto služby odměna ve shodné výši, jako by tyto služby byly poskytovány za období po nabytí účinnosti této smlouvy.

8.7. Je-li v příkazní smlouvě dohodnuto složení jistoty objednatelem, uhradí objednatel takovou jistotu v termínu stanoveném v příkazní smlouvě. Není-li termín úhrady jistoty v příkazní smlouvě smluven, je jistota splatná do patnácti (15) dní od doručení výzvy poskytovatele k její úhradě.

8.8. Smluvní strany se dohodly, že všechny odměny (ceny) uvedené v ceníku poskytovatele či v příkazní smlouvě budou vždy po každých dvanácti (12) měsících od uzavření příkazní smlouvy upravovány o inflaci oficiálně vyhlášenou Českým statistickým úřadem podle vývoje úhrnného indexu spotřebitelských cen zboží a služeb za posledních dvanáct (12) měsíců. Úprava těchto odměn (cen) poskytovatele je účinná vždy v měsíci následujícím po okamžiku, ve kterém byla zpráva podle předchozí věty Českým statistickým úřadem zveřejněna, přičemž pro výpočet výše těchto odměn (cen) poskytovatele se použije vždy jako základ částka již o inflaci dříve upravená.

8.9. Není-li v příkazní smlouvě stanoveno jinak, je odměna poskytovatele za služby splatná vždy do čtrnácti (14) dnů od skončení měsíce, za který je placena, a to na základě vyúčtování zaslaného poskytovatelem objednateli. Náhrada nákladů je splatná vždy společně s těmi službami, za jejichž účelem byl náklad poskytovatelem vynaložen.

8.10. V případě, že příkazní smlouva ohledně služby hrazené paušální odměnou trvá pouze část období, náleží poskytovateli poměrná část takové paušální odměny.

8.11. Za podmínek stanovených v příkazní smlouvě může dojít ke zvýšení paušální odměny poskytovatele stanovené v příkazní smlouvě. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 8.8 obchodních podmínek.

8.12. Objednatel se zavazuje nahrazovat poskytovateli všechny přímé náklady vynaložené poskytovatelem v souvislosti s poskytováním služeb (zejména náklady na soudní či správní poplatky, poštovné).

8.13. Odměna poskytovatele a dalším platby podle příkazní smlouvy jsou splatné vždy bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 2601805284/2010, vedený u společnosti Fio banka, a. s. (dále jen „účet poskytovatele“), nebo platební kartou prostřednictvím webové aplikace.

8.14. V případě, že je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, bude k odměně poskytovatele za poskytování služby připočtena daň z přidané hodnoty nebo jiná obdobná daň.

8.15. V případě platby převodem na účet je objednatel povinen uhrazovat odměnu poskytovatele společně s uvedením variabilního symbolu platby.

8.16. Ohledně plateb prováděných na základě příkazní smlouvy vystaví poskytovatel objednateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele či daňový doklad – fakturu vystaví v superuživatelském účtu objednatele. Objednatel souhlasí, aby mu byl daňový doklad vystaven v elektronické podobě a zaslán mu elektronicky.

8.17. V případě bezhotovostní platby odměny poskytovatele je závazek objednatele hradit odměnu poskytovatele splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

8.18. V případě prodlení objednatele s placením odměny poskytovatele vzniká poskytovateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.19. V případě prodlení objednatele s placením odměny poskytovatele nebo její části je poskytovatel oprávněn přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči objednateli, včetně poskytování služeb, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků objednatelem.

8.20. V případě prodlení objednatele s placením odměny poskytovatele nebo její části může poskytovatel zaslat objednateli upomínku v textové formě s výzvou k úhradě dlužné částky. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s placením odměny poskytovatele nebo její části a poskytovatel odešle objednateli upomínku podle předchozí věty, vzniká poskytovateli právo na smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý takový případ (za každé odeslání upomínky). Tímto není dotčeno právo na náhradu škody a další práva poskytovatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.21. Možnost čerpání služeb může být poskytovatelem odloženo až do okamžiku, kdy je částka odměny poskytovatele skutečně připsána na účet poskytovatele.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Objednatel je povinen zajistit dodržování příkazní smlouvy (včetně obchodních podmínek) také ze strany koncových uživatelů. V případě, že dojde k porušení ustanovení příkazní smlouvy (včetně obchodních podmínek) koncovým uživatelem, odpovídá objednatel poskytovateli jako by příkazní smlouvu porušil sám.

9.2. Služby může poskytovatel poskytovat také prostřednictvím třetích osob.

9.3. Objednatel souhlasí s využíváním jeho anonymizovaných dat uložených v rámci webové aplikace pro analytické účely, a to i po zániku příkazní smlouvy.

9.4. Časový rozsah stanovený případně v příkazní smlouvě pro využití poradenství poskytovatele, který nebude vyčerpaný objednatelem v kalendářním měsíci, není možné přenášet do jiných měsíců (využít v jiných měsících).

9.5. Pro případ, že je komunikace mezi objednatelem a poskytovatelem při poskytování služeb zajišťována telefonicky či obdobným způsobem, souhlasí objednatel s pořizováním nahrávek takové komunikace poskytovatelem. Tento souhlas se objednatel zavazuje zajistit i od dalších osob, které případně pověří zajišťováním komunikace mezi ním a poskytovatelem.

10. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY, NÁHRADA ÚJMY

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, poskytovatel odpovídá objednateli pouze za zaviněné porušení právních povinností. Objednatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla.

10.2. Objednatele bere na vědomí, že poskytovatel je ve smyslu ustanovení § 6 odst. 10 písm. a) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů, pojištěn na odpovědnost za škodu, která by objednateli mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství, a bude takto pojištěn po celou dobu účinnosti příkazní smlouvy. Objednatel bere na vědomí, že pojistné plnění z tohoto pojištění se vztahuje na vzniklou škodu, případně sankce udělené orgánem veřejné moci, avšak nikoliv na objednateli případně doměřenou daň.

10.3. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená objednatelem v superuživatelském účtu, přičemž je poskytovatel považuje za správná a úplná.

10.4. V případě, že je na základě příkazní smlouvy poskytována objednateli služba správa a stahování výpisů je objednatel povinen zkontrolovat, zdali byl poskytovateli finanční institucí skutečně umožněn pouze pasivní (nahlížecí) přístup k účtu objednatele, zejména, že poskytovateli není umožněno provádění plateb z účtu objednatele.

10.5. Objednatel dále bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za stav programového vybavení objednatele, za zálohování dat objednatelem a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení objednatele. Vzhledem k tomu, že závazně interpretovat právo je oprávněn pouze soud, bere objednatel na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za změnu výkladu práva po poskytnutí určité služby.

10.6. Poskytovatel neposkytuje právní služby a všechny vzorové dokumenty případně poskytnuté objednateli jsou poskytovány pouze jako ilustrační a poskytovatel nenese odpovědnost za jejich obsah (správnost a úplnost).

10.7. Objednatel je povinen trvale vynakládat nejvyšší úsilí k tomu, aby v souvislosti s příkazní smlouvou nevznikla újma jemu ani poskytovateli; této povinnosti nezbavují objednatele žádné povinnosti poskytovatele. Hrozí-li vznik újmy, nebo již újma vznikla, je objednatel povinen umožnit poskytovateli vedení a využití všech přípustných opravných prostředků.

10.8. V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady služeb, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování služeb omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada újmy, včetně ušlého zisku, je omezena výší 5.000.000,- Kč. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením příkazní smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma, včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad služeb vzniknout, může činit maximálně částku 5.000.000,- Kč.

10.9. Poskytovatel nehradí újmu vzniklou v důsledku rizika, které předem identifikoval, včetně případů, kdy objednatele informuje o riziku vyplývajícím z možného odlišného výkladu právních předpisů finančními orgány nebo soudem, a objednatel se rozhodne, že toto riziko ponese. Toto rozhodnutí objednatele může mít podobu výslovného souhlasu nebo i nečinnosti objednatele v případě, že je poskytovatelem prokazatelně vyzván, aby sdělil svůj případný nesouhlas s navrženým postupem.

10.10. Pokud by správce daně či jiný subjekt zpochybňoval právní názory poskytovatele, je povinností objednatele umožnit poskytovateli vysvětlení a obhajobu tohoto stanoviska, a to i v případě, že by smluvní vztah z příkazní smlouvy již zanikl.

11. POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S AML

11.1. Poskytovatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“); při plnění povinností z příkazní smlouvy jsou strany povinny plnit veškeré povinnosti vyplývající z AML zákona. Poskytovatel je oprávněn po objednateli vyžadovat informace, dokumenty a další podklady za účelem jeho identifikace a kontroly a objednatel je povinen mu je poskytnout v souladu s obecně závaznými právními předpisy, nejpozději však vždy do pěti (5) dnů od jejich vyžádání poskytovatelem.

11.2. Pokud tak poskytovatel neučinil před uzavřením příkazní smlouvy, je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti příkazní smlouvy vyzvat objednatele k provedení identifikaci objednatele v plném rozsahu dle ustanovení § 8 AML zákona, tj. formou identifikace provedené za fyzické přítomnosti objednatele nebo osoby oprávněné za něj jednat (např. v případě, že objednatel je právnickou osobou či v případě, že je zastoupen na základě plné moci apod.) v sídle či provozovně poskytovatele či na jiném vhodném místě dle volby poskytovatele; objednatel je v takovém případě povinen se na místo určené ve výzvě poskytovatele za účelem provedení identifikace dostavit v souladu s obecně závaznými právními předpisy, nejpozději však vždy do pěti (5) dnů od vyžádání poskytovatelem. Objednatel bere na vědomí, že odmítnutí poskytnutí součinnosti s provedením identifikace může být považováno za znak podezřelého obchodu ve smyslu AML zákona.

11.3. Objednatel po dobu trvání příkazní smlouvy informuje poskytovatele o veškerých změnách, které by mohly mít vliv na správnou identifikaci či kontrolu objednatele dle AML zákona.

11.4. Objednatel bere na vědomí své povinnosti vyplývající z ustanovení § 29b AML zákona a z ustanovení § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“). Objednatel bere na vědomí, že poskytovateli může v souvislosti s příkazní smlouvou vznikat povinnost provést kontrolu vlastnické a řídící struktury objednatele a jeho skutečného majitele a přijmout opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele objednatele, včetně nahlížení do evidence skutečných majitelů dle zákona o veřejných rejstřících.

 

12. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KONCOVÝCH UŽIVATELŮ A DALŠÍCH OSOB

12.1. Svou informační povinnost vůči objednateli, který je fyzickou osobou, související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely plnění příkazní smlouvy a pro účely jednání o této smlouvě ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12.2. V souvislosti s provozem webové aplikace a mobilní aplikace může ze strany poskytovatele (z popudu objednatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů třetích osob – fyzických osob evidovaných v rámci databáze webové aplikace. Z těchto důvodů bude v takovém případě součástí smluvních vztahů mezi poskytovatelem a objednatelem také zvláštní smlouva o zpracování osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 28 odst. 3 nařízení GDPR.

 

13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

13.1. Objednatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu objednatele. Svou informační povinnost vůči objednateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

13.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení objednatele plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

14. ZPROŠTĚNÍ MLČENLIVOSTI

14.1. Objednatel zprošťuje poskytovatele povinnosti mlčenlivosti a umožní mu poskytnout nezbytné údaje:

14.1.1. vůči jiným daňovým poradcům a jiným osobám, které by mohly přispět k řádnému a plnému splnění příkazní smlouvy a podílet se tak na hájení oprávněných zájmů objednatele;

14.1.2. vůči makléři, pojišťovně, právním zástupcům a Komoře daňových poradců ČR v případech, v nichž poskytovatel uplatňuje náhradu újmy způsobené objednateli ze svého pojištění u příslušné pojišťovny;

14.1.3. vůči všem účastníkům řízení v případě, že objednatel požaduje po poskytovateli poskytnutí svědecké výpovědi v jiném řízení;

14.1.4. vůči všem účastníkům řízení a soudu v případě soudního sporu mezi objednatelem a poskytovatele ohledně způsobení škody nebo úhrady služeb poskytnutých poskytovatelem;

14.1.5. vůči všem účastníkům řízení, orgánům činným v trestním řízení a soudu v případě trestního stíhání poskytovatele zahájeného na základě trestního oznámení či výpovědi poskytnuté objednatelem nebo jeho zástupcem;

14.1.6. vůči subjektu, který řeší spor mezi objednatelem a poskytovatelem, či vůči subjektu, který poskytovatele v takovém sporu zastupuje.

14.2. I v případech stanovených v čl. 14.1 obchodních podmínek poskytovatel šetří chráněné zájmy objednatele, jeho soukromí, obchodní a jiná tajemství.

 

15. TRVÁNÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

15.1. Příkazní smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.3 a čl. 6.5 obchodních podmínek. Pro vyloučení všech pochybností se stanoví, že není-li v příkazní smlouvě smluveno výslovně jinak (čl. 6.5 obchodních podmínek), poskytovatel nebude poskytovat objednateli žádné služby související s obdobími předcházejícími nabytí účinnosti příkazní smlouvy (včetně podávání daňových přiznání za taková období apod.).

15.2. Není-li v příkazní smlouvě stanoveno výslovně jinak, je příkazní smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

15.3. Smluvní strany jsou oprávněny ve lhůtě šedesáti (60) dnů od uzavření příkazní smlouvy od příkazní smlouvy písemně odstoupit, a to i bez uvedení důvodu. Je-li však v příkazní smlouvě dohodnuto, že bude zajištěno technické propojení, běží lhůta podle předchozí věty až od okamžiku zprovoznění technického propojení. Doručením odstoupení od příkazní smlouvy podle předchozí věty druhé smluvní straně příkazní smlouva (s účinky ex nunc) zaniká. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.4. Objednatel je kdykoliv oprávněn příkazní smlouvu ve vztahu k opakovaným plněním vyplývajícím z příkazní smlouvy i bez uvedení důvodu písemně vypovědět. Poskytovatel je kdykoliv oprávněn příkazní smlouvu ve vztahu k opakovaným plněním vyplývajícím z příkazní smlouvy i bez uvedení důvodu v textové podobě vypovědět. Příkazní smlouvu nelze vypovědět ve vztahu k jednorázovým plněním. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 15.5 obchodních podmínek. V případě výpovědi příkazní smlouvy podle tohoto článku je výpovědní doba tříměsíční, přičemž poslední měsíc trvání příkazní smlouvy je servisním měsícem (čl. 2.16).

15.5. V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající z příkazní smlouvy (včetně obchodních podmínek) či z obecně závazných právních předpisů, a to i před nabytím účinnosti příkazní smlouvy, nebo pokud objednatel neposkytuje poskytovateli dostatečnou součinnost, může poskytovatel příkazní smlouvu v textové podobě vypovědět. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě výpovědi příkazní smlouvy podle tohoto článku je výpovědní doba jednoměsíční, přičemž takový poslední měsíc trvání příkazní smlouvy je servisním měsícem čl. 2.16).

15.6. V případě výpovědi příkazní smlouvy (čl. 15.4, čl. 15.5) počíná výpovědní doba běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo doručení výpovědi druhé smluvní straně.

15.7. Poskytovatel může od příkazní smlouvy odstoupit v případě, že:

15.7.1. objednatel poruší ustanovení čl. 7.14 či čl. 11 obchodních podmínek;

15.7.2. bude zahájeno trestní stíhání objednatele či členů statutárního orgánu objednatele pro jednání související s činností objednatele;

15.7.3. dojde k zatajení podstatných informací souvisejících s činností objednatele poskytovateli;

15.7.4. vznikne podezření, že objednatel či člen statutárního orgánu objednatele se v souvislosti s činností objednatele dopustili trestného činu.

15.8. Objednatel bere na vědomí, že v případě ukončení příkazní smlouvy může dojít k odstranění všech informací vložených objednatelem či poskytovatelem pro objednatele do databáze webové aplikace. Poskytovatel však může tyto informace uchovat pro případ opětovného uzavření příkazní smlouvy s objednatelem.

15.9. V případě, že je na základě příkazní smlouvy poskytována objednateli služba správa a stahování výpisů, zruší objednatel přístup poskytovatele k účtu objednatele u peněžního ústavu, a to do třiceti (30) dnů od zániku příkazní smlouvy.

15.10. Bez ohledu na ostatní ustanovení obchodních podmínek či příkazní smlouvy končí účinnost příkazní smlouvy bez dalšího v případě, že hodnota obchodu či obchodního vztahu mezi objednatelem a poskytovatelem dosáhne hodnoty 15.000,- EUR a zároveň nebude provedena osobní identifikace objednatele dle čl. 11.2 obchodních podmínek.

16. DORUČOVÁNÍ

16.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících s příkazní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně či v textové podobě elektronickou poštou. Objednateli může být doručováno v textové podobě také prostřednictvím webové aplikace. V případě doručování objednateli elektronickou poštou je objednateli doručováno na adresu objednatele, tedy adresu elektronické pošty uvedenou v jeho superuživatelském účtu.

16.2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty a v případě doručování prostřednictvím webové aplikace okamžikem zpřístupnění zprávy objednateli v rámci webové aplikace.

17. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený příkazní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Pro účely vztahů mezi poskytovatelem a příkazníkem se:

17.1.1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku

17.1.2. vylučuje použití ustanovení§ 557, § 1748, § 1799, § 1800, § 2435, § 2440 a § 2443 občanského zákoníku.

17.2. Smluvní strany smluvily pravomoc a působnost soudů České republiky.

17.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné či se k němu nepřihlíží, nebo se takovým stane, namísto takových ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se takového ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení.

17.4. Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří její příloha č. 1 – Seznam podkladů a informací, jež mají být poskytnuty poskytovateli třetí osobou.

17.5. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti z příkazní smlouvy na třetí osobu, s čímž objednatel souhlasí.

 

V Praze dne 1. 2.2023
Trivi a.s.

Podmínky použití portálu

 

Trivi a.s. se sídlem Trivi a.s., Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7 IČ: 283 78 440 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23166 k příkazní smlouvě pro využívání služby „Trivi“ fyzickými osobami podnikateli (neplátci DPH) a pro fyzické osoby bez IČ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/​2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Trivi a.s., se sídlem Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7, IČ: 283 78 440, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23166 (dále jen „poskytovatel“) a podnikajícími fyzickými osobami, jež nejsou plátci daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), jako uživateli služby „Trivi“ (dále jen „objednatel“), vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.trivi.cz a trivi.com (dále jen „webová stránka“). Jiné osoby než fyzické osoby, jež nejsou plátci DPH, mohou službu „Trivi“ využívat pouze na základě zvláštní smlouvy uzavřené s poskytovatelem v písemné formě. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v superuživatelském účtu (čl. 3) (dále jen „adresa objednatele“). Změnu obchodních podmínek může objednatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Pro zaslání návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb vyplní objednatel registrační formulář na webové stránce. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb odešle objednatel poskytovateli po zaškrtnutí rámečku (tzv. check-​box) kliknutím na tlačítko „Dokončit registraci“ (dále jen „žádost o registraci“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Údaje uvedené objednatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné, přičemž poskytovatel je vždy oprávněn verifikovat identitu objednatele a objednatelem uváděné údaje (telefonicky, elektronickou poštou apod.). V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené objednatelem v žádosti o registraci informace nezbytné ke zprovoznění superuživatelského účtu (dále jen „akceptace“), a to i za účelem ověření adresy objednatele. Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci objednatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smluvní vztahy s poskytovatelem.

SUPERUŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě uzavření smlouvy o poskytování služeb může objednatel přistupovat do svého superuživatelského rozhraní webové stránky. Ze svého superuživatelského rozhraní může objednatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat jiné informace a provádět jejich správu, vkládat a odstraňovat dokumenty a provádět jejich správu, objednávat u poskytovatele individuální služby (čl. 2) a spravovat uživatelské účty koncových uživatelů (čl. 4.3) (dále jen „superuživatelský účet“). Superuživatelský účet objednatele bude zprovozněn v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služeb. Při registraci na webové stránce je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v superuživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v superuživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý může mít pouze jeden superuživatelský účet. Přístup k superuživatelskému účtu je zabezpečen superuživatelským jménem (tvořeným adresou elektronické pošty) a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho superuživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele. Poskytovatel může objednateli znemožnit využívat superuživatelský účet, a to zejména v případě, že objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

PODMÍNKY SLUŽBY

Službou se rozumí webová služba poskytovatele „Trivi“, jež slouží jako nástroj napomáhající vedení daňové evidence objednatele, zejména pak může napomáhat k přípravě účetních dokladů a k evidenci účetních dokladů objednatelem. Na základě zvláštních smluvních ujednání stran učiněných v rámci superuživatelského rozhraní může objednatel u poskytovatele objednat účetní a daňové služby poskytovatele spočívající zejména v: přípravě daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně vyhotovení přehledů určených pro orgán správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu (dále jen „příprava daňového přiznání“); zastupování objednatele při jednáních s příslušným finančním úřadem za účelem odkladu povinnosti pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob; zastupování objednatele při jiných jednáních s příslušným finančním úřadem; správě a stahování bankovních výpisů; vedení mzdového účetnictví; poskytování daňového poradenství; poskytování dalších souvisejících služeb; (dále jen „individuální služby“ či jednotlivě „individuální služba“). Službu mohou využívat jako koncoví uživatelé také fyzické osoby, kterým objednatel zřídí uživatelský přístup ke službě (dále jen „koncový uživatel“). Objednatel bere na vědomí, že k započetí užití služby koncovým uživatelem, je nezbytný souhlas takového koncového uživatele se zpracováním jeho osobních údajů poskytovatelem. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně objednatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že bude objednateli poskytovat službu. INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBY Individuální služby jsou poskytovatelem zpoplatněny. V případě, že se objednatel rozhodne využít individuální službu (na základě zvláštních smluvních ujednání s poskytovatelem provedených v superuživatelském účtu či jiným způsobem), zavazuje se objednatel zaplatit poskytovateli za poskytnutí individuální služby odměnu, a to odměnu ve výši stanovené v ceníku poskytovatele, přičemž výše odměny poskytovatele za poskytnutí individuální služby je taktéž zobrazována v superuživatelském rozhraní a na webové stránce. Nevyplývá-​li z charakteru individuální služby jinak, je individuální služba poskytována vždy jednorázově. V případě, že má individuální služba charakter opakovaného plnění, bude poskytovatelem poskytována vždy po dobu jednoho (1) roku od okamžiku jejího objednání objednatelem. V případě opětovného zájmu objednatele o využití individuální služby musí být individuální služba objednatelem znovu objednána z jeho superuživatelského účtu. Nebude-​li domluveno jinak, musí být všechny podklady pro poskytnutí služby příprava daňového přiznání poskytovateli objednatelem zpřístupněny nejpozději dvacet (20) pracovních dnů před zákonným termínem pro podání daňového přiznání. Za obsahovou správnost a úplnost podkladů, dokladů a informací předaných poskytovateli za účelem poskytnutí individuální služby odpovídá objednatel. Každý dotaz poskytovatele související s individuálními službami je objednatel povinen poskytovateli zodpovědět nejpozději do dvou (2) dnů od jeho zaslání poskytovatelem. Objednatel je povinen informovat poskytovatele o všech jeho obchodech mezi spojenými osobami ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 zákona č. 586/​1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

ODMĚNA POSKYTOVATELE ZA INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBU

Není-​li dohodnuto jinak, je odměna poskytovatele za užití individuální služby splatná vždy předem, a to bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 2200179219/​2010, vedený u společnosti Fio, nebo prostřednictvím platební karty. V případě, že je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, bude k odměně poskytovatele za poskytování služby připočtena daň z přidané hodnoty nebo jiná obdobná daň. Objednatel je povinen uhrazovat odměnu poskytovatele společně s uvedením variabilního symbolu platby. Ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb vystaví poskytovatel objednateli daňový doklad – fakturu, a to nejčastěji po uhrazení odměny poskytovatele. Daňový doklad – fakturu vystaví a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele či daňový doklad – fakturu vystaví v superuživatelském účtu objednatele. V případě prodlení objednatele s placením odměny poskytovatele vzniká poskytovateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení objednatele s placením odměny poskytovatele nebo její části je poskytovatel oprávněn přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči objednateli (včetně poskytování individuální služby), a to až do okamžiku uhrazení všech závazků objednatelem. Možnost čerpání individuální služby může být poskytovatelem odloženo až do okamžiku, kdy je částka odměny poskytovatele skutečně připsána na účet poskytovatele.

VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

Objednatel je povinen zajistit dodržování smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) také ze strany koncových uživatelů. V případě, že dojde k porušení ustanovení smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) koncovým uživatelem, odpovídá objednatel poskytovateli jako by smlouvu o poskytování služeb porušil sám. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená objednatelem v superuživatelském účtu. Objednatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu. Objednatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Objednatel nesmí superuživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Objednatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Poskytovatel odpovídá objednateli pouze za zaviněné porušení právních povinností. Objednatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla. Objednatel dále bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za stav programového vybavení objednatele, za zálohování dat objednatelem a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení objednatele. V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady služby (včetně individuálních služeb), nejedná-​li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování služby omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada újmy, včetně ušlého zisku, je omezena výší jedné poloviny odměny skutečně uhrazené objednatelem za využívání služby v posledních šesti měsících před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně objednatele. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná újma, včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad služby (včetně individuálních služeb) vzniknout, může činit maximálně částku jedné poloviny odměny skutečně uhrazené objednatelem za využívání služby v posledních šesti měsících před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně objednatele. Objednatel souhlasí s využíváním jeho anonymizovaných dat uložených v rámci služby pro analytické účely, a to i po zániku smlouvy o poskytování služeb.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KONCOVÝCH UŽIVATELŮ

V souvislosti s provozem služby může ze strany poskytovatele (z popudu objednatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob evidovaných v software (včetně koncových uživatelů) ve smyslu zákona č. 101/​2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů vystupuje objednatel při plnění této smlouvy jako správce osobních údajů a poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. Z těchto důvodů je součástí smluvních vztahů mezi nimi i smlouva o zpracování osobních údajů podle ustanovení § 6 zákona o ochraně osobních údajů, obsažená v tomto článku (čl. 10) obchodních podmínek. Osobním údajem se pro účely této smlouvy rozumí informace týkající se fyzických osob, které podléhají ochraně zákona o ochraně osobních údajů a které byly objednatelem či v souladu s jeho pokyny uloženy na server poskytovatele v souvislosti se službou (dále společně jen jako „osobní údaje uživatelů“). Smlouvou o poskytování služeb objednatel pověřuje poskytovatele ke zpracování osobních údajů uživatelů. Objednatel je povinen zpracovávat osobní údaje uživatelů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Objednatel se zavazuje zajistit souhlas všech subjektů údajů se zpracováním jejich osobních údajů v rámci služby, a to včetně souhlasu se zpracováním jejich údajů ze strany třetích osob, které pro poskytovatele zajišťují hostingové služby. Objednatel bere na vědomí, že jestliže poskytovatel zjistí, že objednatel porušuje povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, je povinen jej na to neprodleně upozornit a ukončit zpracování osobních údajů (§ 8 zákona o ochraně osobních údajů). Poskytovatel není oprávněn bez předchozího souhlasu objednatele předávat osobní údaje uživatelů třetím osobám. Je však oprávněn využít třetích osob k technickému zabezpečení provozu služby (včetně zajištění hostingových služeb). Ke zpracování osobních údajů uživatelů bude docházet po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb a dále po dobu, která je nezbytná k ochraně oprávněných zájmů poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje přijmout v základním rozsahu opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům uživatelů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů uživatelů. Poskytovatel zajistí informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji uživatelů o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím osobám.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Objednatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu objednatele. Objednatel souhlasí se zasíláním informací třetími osobami, které taktéž využívají služby poskytovatele, na adresu objednatele. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli k rozpoznání webového prohlížeče objednatele (či koncového uživatele) při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3 obchodních podmínek. V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek), nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení objednateli. Není-​li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi. Objednatel bere na vědomí, že v případě ukončení smlouvy o poskytování služeb může dojít k odstranění všech informací vložených objednatelem či poskytovatelem pro objednatele v rámci služby. Poskytovatel však může tyto informace uchovat pro případ opětovného uzavření smlouvy o poskytování služeb s objednatelem.

DORUČOVÁNÍ

Nebude-​li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně či elektronickou poštou. Objednateli je doručováno na adresu objednatele, tedy adresu elektronické pošty uvedenou v jeho superuživatelském účtu. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Pro účely vztahů mezi poskytovatelem a příkazníkem se: vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku; vylučuje použití ustanovení § 1748 občanského zákoníku; vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky. Je-​li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž objednatel souhlasí.

V Praze dne 1. ledna 2018, Trivi a.s.

Loading...