TRIVI

Obchodní podmínky společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI
Trivi a.s.
se sídlem Španělská 770/​2, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČ: 283 78 440
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23166
k příkazní smlouvě

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/​2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Trivi a.s., se sídlem Španělská 770/​2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 283 78 440, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23166 (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami (dále jen „objednatel“) vznikající z příkazních smluv vznikajících při podnikatelské činnosti poskytovatele (dále jen „příkazní smlouva“).

1.2. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v superuživatelském účtu objednatele (čl. 4) (dále jen „adresa objednatele“). Změnu obchodních podmínek může objednatel odmítnout a příkazní smlouvu v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí dva (2) měsíce.

1.3. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí příkazní smlouvy.

2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1. Webovou stránkou se rozumí webová stránka poskytovatele umístěná na internetové adrese www.trivi.cz a www.trivi.com, jež mimo jiné obsahuje uživatelské rozhraní webové aplikace „Trivi“ (dále jen „webová aplikace“). Do databáze webové aplikace je možné přistupovat také prostřednictvím zvláštní mobilní aplikace poskytovatele (dále jen „mobilní aplikace“).

2.2. Připojeným ceníkem se rozumí ceník poskytovatele, který tvoří přílohu a nedílnou součást příkazní smlouvy.

2.3. Aktuálním ceníkem se rozumí ceník poskytovatele zveřejněný v rámci webové stránky, jenž vždy nahrazuje připojený ceník či jakékoliv jiné předchozí ceníky poskytovatele. Aktuální ceník může být zaslán objednateli také na adresu objednatele.

2.4. Účetními službami se rozumí služby poskytovatele spočívající ve vedení finančního účetnictví objednatele či ve vedení daňové evidence objednatele v souladu a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy:

2.4.1. zahrnující:

2.4.1.1. službu zpracování účetní závěrky objednatele, pokud objednatel vede účetnictví;

2.4.1.2. službu vyhotovení přiznání k dani z příjmů právnických osob ze samostatné činnosti dle § 7 zákona č. 586/​1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), pokud je objednatel právnickou osobou, nebo vyhotovení přiznání k dani z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů, pokud je objednatel fyzickou osobou (včetně vyhotovení přehledů objednatele určených pro orgán správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu) (dále jen „přiznání k DzP“);

2.4.1.3. evidenci hmotného majetku;

2.4.1.4. účetní poradenství spočívající v poskytování účetního poradenství objednateli v rozsahu maximálně třicet (30) minut v každém kalendářním měsíci;

2.4.1.5. vytvoření a zpracování interních účetních operací a dokladů;

2.4.2. dále, pokud v příkazní smlouvě není staveno jinak, zahrnující také:

2.4.2.1. službu zastupování objednatele před orgány veřejné moci v souvislosti s činnostmi poskytovatele podle příkazní smlouvy, včetně zajištění odkladu lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů spočívající v zastupování objednatele před příslušným finančním úřadem za účelem odkladu povinnosti pro podání daňového přiznání k dani z příjmů, a to na základě plné moci udělené objednatelem poskytovateli;

2.4.2.2. službu správa a stahování bankovních výpisů spočívající v umožnění pasivního on-​line přístupu k bankovnímu účtu objednatele, a to buď přímo prostřednictvím rozhraní peněžního ústavu, nebo prostřednictvím služby třetí osoby (dále jen „správa a stahování výpisů“);

2.4.2.3. službu zpracovávání daňových přiznání k dani z přidané hodnoty (dále jen „správa DPH“);

2.4.2.4. zajištění registrace identifikované osoby ve smyslu ustanovení § 6g zákona č. 235/​2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podání daňového přiznání či souhrnného hlášení identifikovanou osobou;

2.4.3. a dále, pokud je tak v příkazní smlouvě výslovně staveno, zahrnující také:

2.4.3.1. službu zaúčtování hromadných elektronických transakcí spočívající v automatickém zaúčtování velkého počtu účetních operací poskytovatelem na základě zvláštního datového propojení mezi software objednatele a databází webové aplikace.

2.5. Vedením mzdové evidence se rozumí služba vedení mzdové evidence poskytovaná poskytovatelem v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy, včetně ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob za zaměstnance objednatele za kalendářní rok. Za podmínek stanovených v příkazní smlouvě zahrnuje služba vedení mzdové evidence také mzdové poradenství či poradenství v oblasti personální a mzdové agendy, a to vždy v časovém rozsahu stanoveném v příkazní smlouvě. Vedení mzdové evidence nezahrnuje zpracování služebních cest zaměstnanců objednatele či poskytování právních služeb.

2.6. Doplňkovými službami se rozumí služby poskytovatele související s poskytováním účetních služeb či s vedením mzdové evidence, a to:

2.6.1. služba vyhotovení přiznání k silniční dani spočívající v přípravě daňového přiznání objednatele k silniční dani (dále jen „přiznání k silniční dani“);

2.6.2. fyzická archivace dokumentů spočívající v zajištění archivace dokumentů v hmotné podobě pro objednatele po smluvenou dobu;

2.6.3. daňové poradenství spočívající v poskytování daňového poradenství ve smluveném rozsahu objednateli;

2.6.4. účetní a mzdové poradenství spočívající v poskytování účetního či mzdového poradenství nad rámec časového rozsahu stanoveného v příkazní smlouvě;

2.6.5. zpracování služebních cest zaměstnanců spočívající ve zpracování cestovních příkazů objednatele;

2.6.6. zpracování knihy jízd objednatele spočívající ve zpracování knihy jízd objednatele;

2.6.7. zařízení dobrovolné registrace objednatele k dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);

2.6.8. poskytnutí expresních služeb spočívajících v zajištění určitých služeb poskytovatelem pro objednatele v dřívějším termínu, než je poskytovatel na základě příkazní smlouvy povinen;

2.6.9. služby uvedené v čl. 2.4.2 obchodních podmínek, pokud dle příkazní smlouvy netvoří součást účetních služeb;

2.6.10. ostatní služby, jež jsou blíže specifikovány v aktuálním ceníku.

2.7. Víceprácemi se rozumí jakékoliv činnosti poskytovatele pro objednatele překračující dohodnutý rozsah služeb, zejména pak činnosti, jejichž potřeba nastane v důsledku skutečností na straně objednatele či skutečností na straně třetích osob (včetně orgánů veřejné moci), a to včetně:

2.7.1. přípravy či podání opravného nebo dodatečného přiznání k DPH;

2.7.2. přípravy či podání opravného nebo dodatečného přiznání k dani z příjmů;

2.7.3. účasti na kontrolách prováděných finančním úřadem či jiným orgánem veřejné moci u objednatele

2.7.4. opravy a úpravy výstupů v rámci účetních služeb prováděné na žádost objednatele.

2.8. Službami se rozumí společně účetní služby (čl. 2.4), vedení mzdové evidence (čl. 2.5), doplňkové služby (čl. 2.6) a vícepráce (čl. 2.7), nevyplývá-​li z kontextu jinak.

2.9. Zúčtovanou operací se rozumí každý doklad, který musí být nebo má být zaúčtován (včetně dokladů o smluvních závazcích či jiných právních jednáních objednatele, jež musí být nebo mají být zaúčtovány) či jiná účetní operace, která musí být nebo má být zaúčtována, včetně transakcí zaznamenaných na bankovním výpisu).

2.10. Manuálně zaúčtovanou operací se rozumí účetní operace, která musí být do databáze webové aplikace zaznamenána pracovníky poskytovatele neautomatizovaným způsobem či která není z jiného důvodu automaticky zaúčtovanou operací (čl. 2.11).

2.11. Automaticky zaúčtovanou operací se rozumí účetní operace, která je do databáze webové aplikace zaznamenána automaticky, a to na základě datového propojení se systémem objednatele či na základě informací zadaných do webové aplikace objednatelem.

2.12. Pracovní dobou se rozumí doba od 9:00 hod. do 17:30 hod. středoevropského času v pracovní dny v České republice.

3. UZAVŘENÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY A OBJEDNÁVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB

3.1. Příkazní smlouva může být s poskytovatelem uzavřena pouze písemně. Za písemné uzavření příkazní smlouvy se považuje i uzavření příkazní smlouvy učiněné elektronickými prostředky a podepsané elektronicky tak, že je zachycen obsah právního jednání a jsou určeny jednající osoby. Strany mohou k právnímu jednání při uzavírání příkazní smlouvy využít systém PandaDoc – eSignatures umístěný na internetové adrese https://www.pandadoc.com, či jiný systém umožňující označení subjektu, který právně jednal (označovací funkce), potvrzení skutečnosti, že právní jednání chtěl tento subjekt skutečně učinit a jedná se o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření totožnosti jednajícího subjektu (důkazní funkce).

3.2. K uzavření dohody ohledně poskytování doplňkových služeb mezi poskytovatelem a objednatelem může dojít také následujícím způsobem. V návaznosti na doručení požadavku objednatele na poskytnutí doplňkových služeb poskytovateli elektronickou poštou či prostřednictvím webové aplikace zašle poskytovatel objednateli informace ohledně předpokládaného rozsahu doplňkových služeb, ohledně výše odměny poskytovatele za zajištění těchto doplňkových služeb a ohledně dalších podmínek poskytnutí doplňkových služeb, přičemž výše odměny poskytovatele bude stanovena v souladu s aktuálním ceníkem (dále jen jako „návrh dohody“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Poskytovatel není povinen návrh dohody učinit, zejména v případě, kdy není schopen zajistit poskytování doplňkových služeb či v případě předchozího porušení povinností objednatelem vůči poskytovateli. Okamžikem doručení souhlasu objednatele s návrhem dohody poskytovateli vzniká dohoda ohledně poskytování doplňkových služeb.

4. SUPERUŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Na základě uzavření příkazní smlouvy může objednatel přistupovat do svého superuživatelského rozhraní webové aplikace a mobilní aplikace. Ze svého superuživatelského rozhraní může objednatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat dokumenty a provádět jejich správu, včetně zadávání pokynů poskytovateli k zaúčtování dokumentů, a spravovat uživatelské účty koncových uživatelů (čl. 5.1) (dále jen „superuživatelský účet“).

4.2. Superuživatelský účet objednatele bude zprovozněn v návaznosti na uzavření příkazní smlouvy.

4.3. Údaje uvedené v superuživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v superuživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý může mít pouze jeden superuživatelský účet.

4.4. Přístup k superuživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (tvořeným adresou elektronické pošty) a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho superuživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

4.5. Poskytovatel může objednateli znemožnit využívat superuživatelský účet, a to zejména v případě, že objednatel poruší své povinnosti z příkazní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

5. PROVOZ A VYUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ A MOBILNÍ APLIKACE

5.1. Webovou aplikaci a mobilní aplikaci mohou využívat jako koncoví uživatelé také fyzické osoby, kterým objednatel zřídí uživatelský přístup (dále jen „koncový uživatel“). Objednatel bere na vědomí, že k započetí užití webové aplikace či mobilní aplikace koncovým uživatelem je nezbytný souhlas takového koncového uživatele se zpracováním jeho osobních údajů poskytovatelem.

5.2. Provoz webové aplikace či mobilní aplikace nemusí poskytovatel zajišťovat v případě, že jejich poskytování brání potíže na straně objednatele nebo na straně jiných osob. Provoz webové aplikace či mobilní aplikace tak nemusí poskytovatel zajišťovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

5.3. Při provozu webové aplikace či mobilní aplikace může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality provozu webové aplikace či mobilní aplikace.

5.4. Objednatel nesmí v rámci webové aplikace či mobilní aplikace používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

5.5. Objednatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je webová aplikace provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Objednatel nesmí superuživatelský účet a webovou aplikace využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání webové aplikace další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Objednatel nesmí server poskytovatele, na kterém je webová aplikace provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky. Objednatel nesmí provádět programátorské změny webové aplikace.

5.6. Pro využívání mobilní aplikace musí objednatel a koncový uživatel odsouhlasit licenční podmínky mobilní aplikace.

6. OBSAH PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

6.1. Příkazní smlouvou se poskytovatel zavazuje, že bude objednateli poskytovat služby, přičemž objednatel se příkazní smlouvou zavazuje za služby platit poskytovateli odměnu.

6.2. Na základě příkazní smlouvy se poskytovatel zavazuje, že objednateli poskytne vícepráce, přičemž objednatel se zavazuje za vícepráce zaplatit poskytovateli odměnu.

6.3. Na základě příkazní smlouvy se poskytovatel zavazuje, že objednateli poskytne doplňkové služby, jež budou dohodnuty dle čl. 3.2obchodních podmínek, přičemž objednatel se zavazuje za ně zaplatit poskytovateli odměnu.

6.4. V případech, kdy má při poskytování služeb ze strany poskytovatele docházet k právnímu jednání za objednatele či k jiným činnostem v zastoupení objednatele, je objednatel povinen poskytnout poskytovateli na celou dobu účinnosti příkazní smlouvy plnou moc v písemné podobě. Objednatel bere na vědomí, že v případě odvolání plné moci objednatelem nemusí být poskytovatel schopen poskytovat objednateli služby.

6.5. Je-​li tak dohodnuto v příkazní smlouvě, poskytne poskytovatel objednateli účetní služby také za období předcházející dni nabytí účinnosti příkazní smlouvy, a to konkrétně za období, jež je stanoveno v příkazní smlouvě.

7. PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ A INFORMACÍ

7.1. Při poskytování služeb vychází poskytovatel vždy z podkladů, dokladů a informací předaných mu objednatelem, přičemž poskytovatel při poskytování služeb v plném rozsahu spoléhá na jejich správnost a úplnost. Za správnost a úplnost podkladů, dokladů a informací předaných poskytovateli za účelem poskytnutí služeb tak odpovídá v plném rozsahu objednatel. V případě, že jsou poskytovateli poskytovány kopie podkladů či dokladů, odpovídá objednatel vždy v plném rozsahu za soulad těchto kopií s jejich originály, přičemž poskytnutím podkladů či dokladů poskytovateli nejsou dotčeny povinnosti objednatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů (archivace apod.). Pro případ, kdy objednatel poskytne poskytovateli informace bez podkladů za účelem poskytnutí služeb poskytovatelem, smluvní strany dohodly, že poskytovatel má při poskytnutí služeb vycházet výhradně z těchto informací. V takovém případě poskytovatel není povinen vyžadovat po objednateli doložení těchto informací podklady či důkazy, přičemž může v plném rozsahu spoléhat na správnost a úplnost takto objednatelem poskytnutých informací.

7.2. Podklady a doklady může objednatel předávat poskytovateli:

7.2.1. v digitalizované podobě prostřednictvím webové aplikace či prostřednictvím mobilní aplikace,

7.2.2. v digitalizované podobě prostřednictvím zpráv elektronické pošty zasílaných na elektronickou adresu poskytovatele uvedenou v superuživatelském účtu objednatele, přičemž poskytovatel takto doručené dokumenty umístí do webové aplikace s tím, že objednatel v tomto případě nese v plném rozsahu odpovědnost za případné chyby či nedostatky vzniklé v důsledku využití komunikace elektronickou poštou (včetně otázek souvisejících s jejím zabezpečením);

7.2.3. doručením na náklady objednatele v tištěné podobě na adresu poskytovatele Španělská 770/​2, 120 00 Praha 2, přičemž v takovém případě budou poskytovatelem dokumenty digitalizovány a uloženy do webové aplikace a původní dokumenty budou zaslány zpět objednateli na adresu uvedenou v jeho superuživatelském účtu. V případě, že je stranami dohodnuto poskytování služby fyzická archivace dokumentů objednateli, nebudou dokumenty zasílány zpět objednateli. V případě, že je stranami dohodnuto vedení mzdové evidence, nebudou dokumenty související s touto službou zasílány zpět objednateli.

7.3. Aby došlo k zaúčtování dokumentu poskytovatelem (bez ohledu na způsob předání dokumentu poskytovateli), je objednatel vždy povinen v rámci webové aplikace či mobilní aplikace u dokumentu nastavit (určit), že se jedná o doklad určený k zaúčtování poskytovatelem, přičemž:

7.3.1. u dokumentů splňujících všechny předpoklady pro zaúčtování, u kterých objednatel v pracovní době nastaví, že jsou určeny k zaúčtování, provede poskytovatel jejich zaúčtování nejpozději do 72 hodin od provedení takového nastavení objednatelem.

7.3.2. u dokumentů splňujících všechny předpoklady pro zaúčtování, u kterých objednatel mimo pracovní dobu nastaví, že jsou určeny k zaúčtování, provede poskytovatel jejich zaúčtování nejpozději do 72 hodin od započetí pracovní doby.

7.4. V případě, že na základě příkazní smlouvy podává poskytovatel za objednatele daňová přiznání, podá je v zákonné lhůtě, a to za předpokladu, že objednatel není v prodlení s předáním podkladů, dokladů a informací.

7.5. V případě, že je na základě příkazní smlouvy poskytována objednateli služba správa DPH a nebude-​li domluveno jinak, musí být všechny podklady a informace nutné pro daňové přiznání k DPH objednatelem předány (nastaveny) k zaúčtování poskytovatelem vždy nejpozději patnáct (15) dnů před zákonným termínem pro podání daňového přiznání k DPH.

7.6. Nebude-​li domluveno jinak, musí být všechny podklady a informace pro podání daňového přiznání objednatelem v rámci služby přiznání k DzP předány (nastaveny) k zaúčtování poskytovatelem nejpozději do konce měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období.

7.7. Nebude-​li domluveno jinak, musí být všechny podklady a informace pro podání daňového přiznání objednatelem v rámci služby přiznání k silniční dani předány (nastaveny) k zaúčtování poskytovatelem nejpozději do deseti (10) dnů po skončení zdaňovacího období.

7.8. Nebude-​li domluveno jinak, musí být všechny podklady a informace pro zpracování mzdy zaměstnance objednatele v rámci služby vedení mzdové evidence předány (nastaveny) k zaúčtování poskytovatelem nejpozději sedm (7) pracovních dnů před výplatním termínem takového zaměstnance.

7.9. Nebude-​li domluveno jinak, musí být všechny podklady a informace týkající se nového zaměstnance objednatele (v rámci služby vedení mzdové evidence) předány objednatelem poskytovateli nejpozději osmačtyřicet (48) hodin od vzniku pracovněprávního vztahu mezi takovým zaměstnancem a objednatelem. Ve stejné lhůtě je objednatel povinen předat poskytovateli všechny podklady a informace týkající se změn v pracovněprávních vztazích zaměstnanců objednatele.

7.10. V případě, že dojde k porušení povinnosti objednatele dle čl. 7.5 až čl. 7.9 obchodních podmínek, jsou činnosti poskytovatele vynaložené v souvislosti s takovou skutečností považovány za vícepráce, za něž náleží poskytovateli další odměna (čl. 8.7).

7.11. Každý dotaz poskytovatele související se službami je objednatel povinen poskytovateli zodpovědět nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od jeho zaslání poskytovatelem.

7.12. Objednatel je povinen informovat poskytovatele o všech skutečnostech, které mají vliv na poskytování služeb podle příkazní smlouvy, včetně plnění ohlašovacích povinností objednatelem. Objednatel je po celou dobu účinnosti příkazní smlouvy povinen informovat poskytovatele o všech jeho obchodech mezi spojenými osobami ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů.

8. ODMĚNA POSKYTOVATELE A NÁHRADA NÁKLADŮ

8.1. Za poskytování účetních služeb se objednatel zavazuje hradit poskytovateli odměnu tvořenou:

8.1.1. měsíční paušální odměnou, jejíž výše je stanovena v příkazní smlouvě;

8.1.2. odměnou za každou manuálně zaúčtovanou operaci v měsíci ve výši stanovené v aktuálním ceníku dle charakteru takové zaúčtované operace, není-​li tato odměna dle příkazní smlouvy zahrnuta v paušální odměně dle čl. 8.1.1 obchodních podmínek;

8.1.3. odměnou za každou automaticky zaúčtovanou operaci v měsíci ve výši stanovené v aktuálním ceníku dle charakteru takové zaúčtované operace, není-​li tato odměna dle příkazní smlouvy zahrnuta v paušální odměně dle čl. 8.1.1 obchodních podmínek;

8.1.4. odměnou za každou položku (věc) v evidenci hmotného majetku objednatele přesahující dvě (2) položky ke konci účetního roku objednatele, a to ve výši stanovené v aktuálním ceníku,

8.1.5. odměnou za zpracování cestovního příkazu ve výši stanovené v aktuálním ceníku a odměnou za zaúčtování cestovního příkazu ve výši stanovené v aktuálním ceníku.

8.2. Je-​li v příkazní smlouvě dohodnuto, že objednateli budou poskytovatelem poskytovány účetní služby i za období před účinností této smlouvy (čl. 6.5), náleží poskytovateli i za tyto účetní služby odměna stanovená dle čl. 8.1 obchodních podmínek.

8.3. Je-​li v příkazní smlouvě dohodnuto, že objednateli budou poskytovatelem poskytována služba zaúčtování hromadných elektronických transakcí, náleží poskytovateli za tyto účetní služby odměna za každou automaticky zaúčtovanou operaci v měsíci ve výši stanovené v aktuálním ceníku dle charakteru takové zaúčtované operace.

8.4. Za poskytování služby vedení mzdové evidence se objednatel zavazuje hradit poskytovateli odměnu tvořenou:

8.4.1. měsíční paušální odměnou, jejíž výše je stanovena v příkazní smlouvě a která zahrnuje zpracování jedné (1) mzdy poskytovatelem ke konci takového kalendářního měsíce;

8.4.2. odměnou za každou druhou (2) a další mzdu zpracovávanou poskytovatelem ke konci kalendářního měsíce ve výši stanovené v příkazní smlouvě;

8.4.3. odměnou za roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob za každého zaměstnance objednatele ve výši stanovené v příkazní smlouvě;

8.4.4. přičemž odměna za vedení mzdové evidence dohodnutá v příkazní smlouvě platí pouze v případě, že počet zaměstnanců objednatele, proti kterým je vedena exekuce srážkami ze mzdy nepřekročí ke konci žádného kalendářního měsíce 30 % ze všech zaměstnanců objednatele a zároveň, že fluktuace zaměstnanců objednatele nepřekročí v kalendářním roce 30 % ve smyslu čl. 8.19obchodních podmínek. V případě, že předpoklady podle předchozí věty nebudou v určitém kalendářním roce naplněny, jsou činnosti poskytovatele vynaložené v souvislosti s takovou skutečností považovány za vícepráce, za něž náleží poskytovateli další odměna (čl. 8.7).

8.5. Za poskytování služby přiznání k silniční dani se objednatel zavazuje hradit poskytovateli jednorázovou odměnu ve výši stanové v příkazní smlouvě, a to za každé vozidlo, jež je předmětem silniční daně dle zákona č. 16/​1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.

8.6. Za poskytování doplňkových služeb se objednatel zavazuje zaplatit poskytovateli odměnu ve výši stanovené dohodou stran dle čl. 3.2obchodních podmínek, jež bude stanovena na základě aktuálního ceníku (v době učinění návrhu dohody), a to nejčastěji ve formě jednorázové odměny poskytovatele či odměny určené na základě hodinové sazby. V případě, že bude mít objednatel zájem o poskytnutí expresních služeb poskytovatelem, zvyšuje se odměna poskytovatele za poskytnutí těchto expresních služeb o částku dohodnutou smluvními stranami. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 8.5 obchodních podmínek.

8.7. Za poskytování víceprací se objednatel zavazuje zaplatit poskytovateli odměnu ve výši stanovené v aktuálním ceníku (v době poskytnutí víceprací), a to nejčastěji ve formě jednorázové odměny poskytovatele či odměny určené na základě hodinové sazby.

8.8. Objednatel se zavazuje nahrazovat poskytovateli všechny přímé náklady vynaložené poskytovatelem v souvislosti s poskytováním služeb (zejména náklady na soudní či správní poplatky, poštovné).

8.9. Jsou-​li objednateli poskytovány služby za období předcházející dni účinnosti příkazní smlouvy, náleží poskytovateli za tyto služby odměna ve shodné výši, jako by tyto služby byly poskytovány za období po nabytí účinnosti této smlouvy.

8.10. Není-​li v příkazní smlouvě stanoveno jinak, je měsíční odměna poskytovatele splatná vždy do čtrnácti (14) dnů od skončení měsíce, za který je placena. Roční odměna poskytovatele je splatná vždy do čtrnácti (14) dnů od skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly služby hrazené roční odměnou poskytovány. Není-​li v příkazní smlouvě stanoveno jinak, je odměna stanovená na základě počtu zúčtovávaných operací či počtu jiných úkonů poskytovatele je splatná vždy do čtrnácti (14) dnů od skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly tyto zaúčtované operace provedeny. Není-​li v příkazní smlouvě stanoveno jinak, je jednorázová odměna poskytovatele splatná vždy do čtrnácti (14) dnů od skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly služby hrazené touto odměnou poskytnuty. Není-​li v příkazní smlouvě stanoveno jinak, je odměna určená na základě hodinové sazby splatná vždy do čtrnácti (14) dnů od skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly služby hrazené hodinovou sazbou poskytovány. Náhrada nákladů je splatná vždy společně s těmi službami, za jejichž účelem byl náklad poskytovatelem vynaložen.

8.11. V případě, že příkazní smlouva ohledně služby hrazené paušální odměnou trvá pouze část období, náleží poskytovateli poměrná část takové paušální odměny. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 8.2 obchodních podmínek.

8.12. Odměna poskytovatele je splatná vždy bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 2200179219/​2010, vedený u společnosti Fio banka, a. s., nebo platební kartou prostřednictvím webové aplikace.

8.13. V případě, že je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, bude k odměně poskytovatele za poskytování služby připočtena daň z přidané hodnoty nebo jiná obdobná daň.

8.14. V případě platby převodem na účet je objednatel povinen uhrazovat odměnu poskytovatele společně s uvedením variabilního symbolu platby.

8.15. Ohledně plateb prováděných na základě příkazní smlouvy vystaví poskytovatel objednateli daňový doklad – fakturu, a to nejčastěji po uhrazení odměny poskytovatele. Daňový doklad – fakturu vystaví a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele či daňový doklad – fakturu vystaví v superuživatelském účtu objednatele.

8.16. V případě prodlení objednatele s placením odměny poskytovatele vzniká poskytovateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.17. V případě prodlení objednatele s placením odměny poskytovatele nebo její části je poskytovatel oprávněn přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči objednateli, včetně poskytování služeb, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků objednatelem.

8.18. Možnost čerpání služeb může být poskytovatelem odloženo až do okamžiku, kdy je částka odměny poskytovatele skutečně připsána na účet poskytovatele.

8.19. Procentuální výše fluktuace zaměstnanců objednatele v kalendářním roce se pro účely obchodních podmínek vypočte jako podíl bývalých zaměstnanců objednatele na průměrném počtu zaměstnanců objednatele v kalendářním roce, a to vzorcem CF = (BZ/PPZ)*100 přičemž:

8.19.1. CF se rozumí celková fluktuace zaměstnanců objednatele za kalendářní rok v procentech;

8.19.2. BZ se rozumí počet bývalých zaměstnanců objednatele s tím, že bývalým zaměstnancem objednatele se rozumí zaměstnanec, jehož pracovněprávní vztah vůči objednateli v předmětném kalendářním roce skončil;

8.19.3. PPZ se rozumí průměrný počet zaměstnanců objednatele v kalendářním roce, který bude vypočten jako součet počtu zaměstnanců objednatele v první den kalendářního roku a počtu zaměstnanců objednatele poslední den takového kalendářního roku dělený číslem dvě (2).

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Objednatel je povinen zajistit dodržování příkazní smlouvy (včetně obchodních podmínek) také ze strany koncových uživatelů. V případě, že dojde k porušení ustanovení příkazní smlouvy (včetně obchodních podmínek) koncovým uživatelem, odpovídá objednatel poskytovateli jako by příkazní smlouvu porušil sám.

9.2. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená objednatelem v superuživatelském účtu, přičemž je poskytovatel považuje za správná a úplná.

9.3. V případě, že je na základě příkazní smlouvy poskytována objednateli služba „správa a stahování výpisů“ je objednatel povinen zkontrolovat, zdali byl poskytovateli finanční institucí skutečně umožněn pouze pasivní (nahlížecí) přístup k účtu objednatele.

9.4. Služby může poskytovatel poskytovat také prostřednictvím třetích osob.

9.5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Poskytovatel odpovídá objednateli pouze za zaviněné porušení právních povinností. Objednatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla.

9.6. Pro případ vzniku škody na straně objednatele v důsledku činnosti poskytovatele při poskytování účetních služeb je poskytovatel pojištěn. Objednatel bere na vědomí, že pojistné plnění z tohoto pojištění se vztahuje na vzniklou škodu, případně sankce udělené orgánem veřejné moci, avšak nikoliv na objednateli případně doměřenou daň.

9.7. Objednatel dále bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za stav programového vybavení objednatele, za zálohování dat objednatelem a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení objednatele.

9.8. Poskytovatel neposkytuje právní služby a všechny vzorové dokumenty případně poskytnuté objednateli jsou poskytovány pouze jako ilustrační a poskytovatel nenese odpovědnost za jejich obsah (správnost a úplnost).

9.9. V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady služeb, nejedná-​li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování služeb omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada újmy, včetně ušlého zisku, je omezena výší jedné poloviny odměny skutečně uhrazené objednatelem za využívání služeb v posledních šesti měsících před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně objednatele. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením příkazní smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma, včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad služeb vzniknout, může činit maximálně částku jedné poloviny odměny skutečně uhrazené objednatelem za využívání služeb v posledních šesti měsících před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně objednatele.

9.10. Objednatel souhlasí s využíváním jeho anonymizovaných dat uložených v rámci webové aplikace pro analytické účely, a to i po zániku příkazní smlouvy.

9.11. Časový rozsah stanovený v příkazní smlouvě pro využití poradenství poskytovatele, který nebude vyčerpaný objednatelem v kalendářním měsíci, není možné přenášet do jiných měsíců (využít v jiných měsících).

9.12. Poskytovatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 253/​2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“); při plnění povinností z příkazní smlouvy jsou strany povinny plnit veškeré povinnosti vyplývající z AML zákona. Poskytovatel je oprávněn po objednateli vyžadovat informace, dokumenty a další podklady za účelem jeho identifikace a kontroly a objednatel je povinen mu je poskytnout.

9.13. Pokud tak poskytovatel neučinil před uzavřením příkazní smlouvy, je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti příkazní smlouvy vyzvat objednatele k provedení identifikaci objednatele v plném rozsahu dle ustanovení § 8 AML zákona, tj. formou identifikace provedené za fyzické přítomnosti objednatele nebo osoby oprávněné za něj jednat (např. v případě, že objednatel je právnickou osobou či v případě, že je zastoupen na základě plné moci apod.) v sídle či provozovně poskytovatele či na jiném vhodném místě dle volby poskytovatele; objednatel je v takovém případě povinen se na místo určené ve výzvě poskytovatele za účelem provedení identifikace dostavit. Objednatel bere na vědomí, že odmítnutí poskytnutí součinnosti s provedením identifikace může být považováno za znak podezřelého obchodu ve smyslu AML zákona.

10. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KONCOVÝCH UŽIVATELŮ A DALŠÍCH OSOB

10.1. V souvislosti s provozem webové aplikace a mobilní aplikace může ze strany poskytovatele (z popudu objednatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob evidovaných v rámci databáze webové aplikace ve smyslu zákona č. 101/​2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů vystupuje objednatel při plnění této smlouvy jako správce osobních údajů a poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. Z těchto důvodů je součástí smluvních vztahů mezi nimi i smlouva o zpracování osobních údajů podle ustanovení § 6 zákona o ochraně osobních údajů, obsažená v tomto článku (čl. 10) obchodních podmínek.

10.2. Osobním údajem se pro účely této smlouvy rozumí informace týkající se fyzických osob, které podléhají ochraně zákona o ochraně osobních údajů a které byly objednatelem či v souladu s jeho pokyny uloženy na server poskytovatele v souvislosti se službou (dále společně jen jako „osobní údaje uživatelů“).

10.3. Příkazní smlouvou objednatel pověřuje poskytovatele ke zpracování osobních údajů uživatelů. Objednatel je povinen zpracovávat osobní údaje uživatelů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Objednatel se zavazuje zajistit souhlas všech subjektů údajů se zpracováním jejich osobních údajů v rámci databáze webové aplikace, a to včetně souhlasu se zpracováním jejich údajů ze strany třetích osob, které pro poskytovatele zajišťují hostingové služby. Poskytovatel může také požadovat udělení tohoto souhlasu přímo poskytovateli (jako správci) ze strany koncových uživatelů při jejich přihlášení do webové aplikace či mobilní aplikace. Objednatel bere na vědomí, že jestliže poskytovatel zjistí, že objednatel porušuje povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, je povinen jej na to neprodleně upozornit a ukončit zpracování osobních údajů (§ 8 zákona o ochraně osobních údajů). Objednatel, i osoba jednající za objednatele, jako osoba, které byl vydán občanský průkaz, dává prokazatelný písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15a zákona č. 328/​1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, k pořízení kopie tohoto občanského průkazu ze strany poskytovatele a dále dává prokazatelný písemný souhlas tím, že poskytovatel je oprávněn za účelem ověření totožnosti objednatele požadovat zaslání kopie tohoto občanského průkazu ze strany objednatele; to platí i pro jiné osobní doklady objednatele.

10.4. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího souhlasu objednatele předávat osobní údaje uživatelů třetím osobám. Je však oprávněn využít třetích osob k technickému zabezpečení provozu služby (včetně zajištění hostingových služeb).

10.5. Ke zpracování osobních údajů uživatelů bude docházet po dobu účinnosti příkazní smlouvy a archivace dokumentů předaných na základě příkazní smlouvy a dále po dobu, která je nezbytná k ochraně oprávněných zájmů poskytovatele.

10.6. Poskytovatel se zavazuje přijmout v základním rozsahu opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům uživatelů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů uživatelů.

10.7. Poskytovatel zajistí informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji uživatelů o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím osobám.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu objednatele. Objednatel souhlasí se zasíláním informací třetími osobami, které taktéž využívají služby poskytovatele, na adresu objednatele.

11.2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli k rozpoznání webového prohlížeče objednatele (či koncového uživatele) při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele z příkazní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

12. TRVÁNÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

12.1. Příkazní smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.5 obchodních podmínek.

12.2. Není-​li v příkazní smlouvě stanoveno výslovně jinak, je příkazní smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

12.3. Objednatel je oprávněn ve lhůtě šedesáti (60) dnů od uzavření příkazní smlouvy od příkazní smlouvy písemně odstoupit, a to i bez uvedení důvodu. Doručením odstoupení od příkazní smlouvy podle předchozí věty poskytovateli příkazní smlouva zaniká.

12.4. Objednatel je kdykoliv oprávněn příkazní smlouvu ve vztahu k opakovaným plněním vyplývajícím z příkazní smlouvy i bez uvedení důvodu písemně vypovědět, a to s 2 měsíční výpovědní dobou. Poskytovatel je kdykoliv oprávněn příkazní smlouvu ve vztahu k opakovaným plněním vyplývajícím z příkazní smlouvy i bez uvedení důvodu v textové podobě vypovědět, a to s 2 měsíční výpovědní dobou. Příkazní smlouvu nelze vypovědět ve vztahu k jednorázovým plněním. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 12.5 obchodních podmínek.

12.5. V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající z příkazní smlouvy (včetně obchodních podmínek) či z obecně závazných právních předpisů, může poskytovatel příkazní smlouvu v textové podobě vypovědět. Výpověď příkazní smlouvy podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení objednateli. Není-​li smluveno či poskytovatelem stanoveno jinak, zaniká příkazní smlouva okamžikem účinnosti této výpovědi.

12.6. Objednatel bere na vědomí, že v případě ukončení příkazní smlouvy může dojít k odstranění všech informací vložených objednatelem či poskytovatelem pro objednatele do databáze webové aplikace. Poskytovatel však může tyto informace uchovat pro případ opětovného uzavření příkazní smlouvy s objednatelem.

12.7. V případě, že je na základě příkazní smlouvy poskytována objednateli služba správa a stahování výpisů, zruší objednatel přístup poskytovatele k účtu objednatele u peněžního ústavu, a to do třiceti (30) dnů od zániku příkazní smlouvy.

12.8. Bez ohledu na ostatní ustanovení obchodních podmínek či příkazní smlouvy končí účinnost příkazní smlouvy bez dalšího v případě, že hodnota obchodu v rámci obchodního vztahu mezi objednatelem a poskytovatelem dosáhne hodnoty 15.000,- EUR a zároveň nebude provedena osobní identifikace objednatele dle čl. 9.13 obchodních podmínek.

13. DORUČOVÁNÍ

13.1. Nebude-​li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících s příkazní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně či v textové podobě elektronickou poštou. Objednateli je doručováno na adresu objednatele, tedy adresu elektronické pošty uvedenou v jeho superuživatelském účtu.

13.2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

14. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený příkazní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Pro účely vztahů mezi poskytovatelem a příkazníkem se:

14.1.1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;

14.1.2. vylučuje použití ustanovení § 1748, § 1799, § 1800, § 2435, § 2440 a § 2443 občanského zákoníku.

14.2. Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.

14.3. Je-​li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14.4. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti z příkazní smlouvy na třetí osobu, s čímž objednatel souhlasí.

V Praze dne 1.4.2018

Trivi a.s.

Podmínky použití portálu

Obchodní podmínky obchodní společnosti
Trivi a.s.
se sídlem Španělská 770/​2, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČ: 283 78 440
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23166
pro využívání služby „Trivi“ fyzickými osobami podnikateli (neplátci DPH) a pro fyzické osoby bez IČ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/​2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Trivi a.s., se sídlem Španělská 770/​2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 283 78 440, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23166 (dále jen „poskytovatel“) a podnikajícími fyzickými osobami, jež nejsou plátci daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), jako uživateli služby „Trivi“ (dále jen „objednatel“), vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.trivi.cz a trivi.com (dále jen „webová stránka“). Jiné osoby než fyzické osoby, jež nejsou plátci DPH, mohou službu „Trivi“ využívat pouze na základě zvláštní smlouvy uzavřené s poskytovatelem v písemné formě.

V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v superuživatelském účtu (čl. 3) (dále jen „adresa objednatele“). Změnu obchodních podmínek může objednatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.

Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Pro zaslání návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb vyplní objednatel registrační formulář na webové stránce. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb odešle objednatel poskytovateli po zaškrtnutí rámečku (tzv. check-​box) kliknutím na tlačítko „Dokončit registraci“ (dále jen „žádost o registraci“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Údaje uvedené objednatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné, přičemž poskytovatel je vždy oprávněn verifikovat identitu objednatele a objednatelem uváděné údaje (telefonicky, elektronickou poštou apod.).

V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené objednatelem v žádosti o registraci informace nezbytné ke zprovoznění superuživatelského účtu (dále jen „akceptace“), a to i za účelem ověření adresy objednatele. Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci objednatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smluvní vztahy s poskytovatelem.

SUPERUŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě uzavření smlouvy o poskytování služeb může objednatel přistupovat do svého superuživatelského rozhraní webové stránky. Ze svého superuživatelského rozhraní může objednatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat jiné informace a provádět jejich správu, vkládat a odstraňovat dokumenty a provádět jejich správu, objednávat u poskytovatele individuální služby (čl. 2) a spravovat uživatelské účty koncových uživatelů (čl. 4.3) (dále jen „superuživatelský účet“).

Superuživatelský účet objednatele bude zprovozněn v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služeb.

Při registraci na webové stránce je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v superuživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v superuživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý může mít pouze jeden superuživatelský účet.

Přístup k superuživatelskému účtu je zabezpečen superuživatelským jménem (tvořeným adresou elektronické pošty) a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho superuživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

Poskytovatel může objednateli znemožnit využívat superuživatelský účet, a to zejména v případě, že objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

PODMÍNKY SLUŽBY

Službou se rozumí webová služba poskytovatele „Trivi“, jež slouží jako nástroj napomáhající vedení daňové evidence objednatele, zejména pak může napomáhat k přípravě účetních dokladů a k evidenci účetních dokladů objednatelem.

Na základě zvláštních smluvních ujednání stran učiněných v rámci superuživatelského rozhraní může objednatel u poskytovatele objednat účetní a daňové služby poskytovatele spočívající zejména v:

přípravě daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně vyhotovení přehledů určených pro orgán správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu (dále jen „příprava daňového přiznání“);

zastupování objednatele při jednáních s příslušným finančním úřadem za účelem odkladu povinnosti pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob;

zastupování objednatele při jiných jednáních s příslušným finančním úřadem;

správě a stahování bankovních výpisů;
vedení mzdového účetnictví;
poskytování daňového poradenství;
poskytování dalších souvisejících služeb;
(dále jen „individuální služby“ či jednotlivě „individuální služba“).

Službu mohou využívat jako koncoví uživatelé také fyzické osoby, kterým objednatel zřídí uživatelský přístup ke službě (dále jen „koncový uživatel“). Objednatel bere na vědomí, že k započetí užití služby koncovým uživatelem, je nezbytný souhlas takového koncového uživatele se zpracováním jeho osobních údajů poskytovatelem.

Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně objednatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že bude objednateli poskytovat službu.

INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBY

Individuální služby jsou poskytovatelem zpoplatněny.

V případě, že se objednatel rozhodne využít individuální službu (na základě zvláštních smluvních ujednání s poskytovatelem provedených v superuživatelském účtu či jiným způsobem), zavazuje se objednatel zaplatit poskytovateli za poskytnutí individuální služby odměnu, a to odměnu ve výši stanovené v ceníku poskytovatele, přičemž výše odměny poskytovatele za poskytnutí individuální služby je taktéž zobrazována v superuživatelském rozhraní a na webové stránce.

Nevyplývá-​li z charakteru individuální služby jinak, je individuální služba poskytována vždy jednorázově. V případě, že má individuální služba charakter opakovaného plnění, bude poskytovatelem poskytována vždy po dobu jednoho (1) roku od okamžiku jejího objednání objednatelem. V případě opětovného zájmu objednatele o využití individuální služby musí být individuální služba objednatelem znovu objednána z jeho superuživatelského účtu.

Nebude-​li domluveno jinak, musí být všechny podklady pro poskytnutí služby příprava daňového přiznání poskytovateli objednatelem zpřístupněny nejpozději dvacet (20) pracovních dnů před zákonným termínem pro podání daňového přiznání.

Za obsahovou správnost a úplnost podkladů, dokladů a informací předaných poskytovateli za účelem poskytnutí individuální služby odpovídá objednatel.

Každý dotaz poskytovatele související s individuálními službami je objednatel povinen poskytovateli zodpovědět nejpozději do dvou (2) dnů od jeho zaslání poskytovatelem.

Objednatel je povinen informovat poskytovatele o všech jeho obchodech mezi spojenými osobami ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 zákona č. 586/​1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

ODMĚNA POSKYTOVATELE ZA INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBU

Není-​li dohodnuto jinak, je odměna poskytovatele za užití individuální služby splatná vždy předem, a to bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 2200179219/​2010, vedený u společnosti Fio, nebo prostřednictvím platební karty.

V případě, že je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, bude k odměně poskytovatele za poskytování služby připočtena daň z přidané hodnoty nebo jiná obdobná daň.

Objednatel je povinen uhrazovat odměnu poskytovatele společně s uvedením variabilního symbolu platby.

Ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb vystaví poskytovatel objednateli daňový doklad – fakturu, a to nejčastěji po uhrazení odměny poskytovatele. Daňový doklad – fakturu vystaví a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele či daňový doklad – fakturu vystaví v superuživatelském účtu objednatele.

V případě prodlení objednatele s placením odměny poskytovatele vzniká poskytovateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením odměny poskytovatele nebo její části je poskytovatel oprávněn přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči objednateli (včetně poskytování individuální služby), a to až do okamžiku uhrazení všech závazků objednatelem.

Možnost čerpání individuální služby může být poskytovatelem odloženo až do okamžiku, kdy je částka odměny poskytovatele skutečně připsána na účet poskytovatele.

VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

Objednatel je povinen zajistit dodržování smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) také ze strany koncových uživatelů. V případě, že dojde k porušení ustanovení smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) koncovým uživatelem, odpovídá objednatel poskytovateli jako by smlouvu o poskytování služeb porušil sám.

Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená objednatelem v superuživatelském účtu.

Objednatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

Objednatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Objednatel nesmí superuživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Objednatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Poskytovatel odpovídá objednateli pouze za zaviněné porušení právních povinností. Objednatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla.

Objednatel dále bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za stav programového vybavení objednatele, za zálohování dat objednatelem a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení objednatele.

V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady služby (včetně individuálních služeb), nejedná-​li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování služby omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada újmy, včetně ušlého zisku, je omezena výší jedné poloviny odměny skutečně uhrazené objednatelem za využívání služby v posledních šesti měsících před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně objednatele. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná újma, včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad služby (včetně individuálních služeb) vzniknout, může činit maximálně částku jedné poloviny odměny skutečně uhrazené objednatelem za využívání služby v posledních šesti měsících před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně objednatele.

Objednatel souhlasí s využíváním jeho anonymizovaných dat uložených v rámci služby pro analytické účely, a to i po zániku smlouvy o poskytování služeb.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KONCOVÝCH UŽIVATELŮ

V souvislosti s provozem služby může ze strany poskytovatele (z popudu objednatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob evidovaných v software (včetně koncových uživatelů) ve smyslu zákona č. 101/​2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů vystupuje objednatel při plnění této smlouvy jako správce osobních údajů a poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. Z těchto důvodů je součástí smluvních vztahů mezi nimi i smlouva o zpracování osobních údajů podle ustanovení § 6 zákona o ochraně osobních údajů, obsažená v tomto článku (čl. 10) obchodních podmínek.

Osobním údajem se pro účely této smlouvy rozumí informace týkající se fyzických osob, které podléhají ochraně zákona o ochraně osobních údajů a které byly objednatelem či v souladu s jeho pokyny uloženy na server poskytovatele v souvislosti se službou (dále společně jen jako „osobní údaje uživatelů“).

Smlouvou o poskytování služeb objednatel pověřuje poskytovatele ke zpracování osobních údajů uživatelů. Objednatel je povinen zpracovávat osobní údaje uživatelů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Objednatel se zavazuje zajistit souhlas všech subjektů údajů se zpracováním jejich osobních údajů v rámci služby, a to včetně souhlasu se zpracováním jejich údajů ze strany třetích osob, které pro poskytovatele zajišťují hostingové služby. Objednatel bere na vědomí, že jestliže poskytovatel zjistí, že objednatel porušuje povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, je povinen jej na to neprodleně upozornit a ukončit zpracování osobních údajů (§ 8 zákona o ochraně osobních údajů).

Poskytovatel není oprávněn bez předchozího souhlasu objednatele předávat osobní údaje uživatelů třetím osobám. Je však oprávněn využít třetích osob k technickému zabezpečení provozu služby (včetně zajištění hostingových služeb).

Ke zpracování osobních údajů uživatelů bude docházet po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb a dále po dobu, která je nezbytná k ochraně oprávněných zájmů poskytovatele.

Poskytovatel se zavazuje přijmout v základním rozsahu opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům uživatelů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů uživatelů.

Poskytovatel zajistí informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji uživatelů o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím osobám.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Objednatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu objednatele. Objednatel souhlasí se zasíláním informací třetími osobami, které taktéž využívají služby poskytovatele, na adresu objednatele.

Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli k rozpoznání webového prohlížeče objednatele (či koncového uživatele) při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3 obchodních podmínek.

V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek), nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení objednateli. Není-​li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

Objednatel bere na vědomí, že v případě ukončení smlouvy o poskytování služeb může dojít k odstranění všech informací vložených objednatelem či poskytovatelem pro objednatele v rámci služby. Poskytovatel však může tyto informace uchovat pro případ opětovného uzavření smlouvy o poskytování služeb s objednatelem.

DORUČOVÁNÍ

Nebude-​li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně či elektronickou poštou. Objednateli je doručováno na adresu objednatele, tedy adresu elektronické pošty uvedenou v jeho superuživatelském účtu.

Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍPokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Pro účely vztahů mezi poskytovatelem a příkazníkem se:

vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;

vylučuje použití ustanovení § 1748 občanského zákoníku;

vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.

Je-​li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž objednatel souhlasí.

V Praze dne 1. ledna 2018, Trivi a.s.