Povinnosti vyplývající z novely zákoníku práce od 1.10.2023

Říj 1, 2023

S platností od 1. 10. 2023 dochází ke změnám v pracovních smlouvách zaměstnanců na DPP / DPČ a k definování Práce na dálku.

Prosím, věnujte všem změnám důkladnou pozornost, jen tak se vyhnete případným postihům a problémům s orgány statní správy.

V tomto článku jsou definovány stručně klíčové body novely, podrobnější znění novely zákoníku práce platné od 1. 10. 2023 si můžete přečíst na odkazu na konci článku.

Přehled změn od 1. 10. 2023

Změna 1 – Práce na dálku

Podmínky práce na dálku musí definovat přesná písemná dohoda definující parametry a podmínky práce mimo kancelář – pracoviště. Smlouva musí obsahovat přesnou definici ukončení práce na dálku, za jakých podmínek práce na dálku končí, dohodou nebo jednostrannou výpovědí a přesný rozvrh práce.

Zákonná definice „Práce dálku“

 • Písemná dohoda
 • Rozvázání dohodou, výpovědí
 • Nařízení práce na dálku zaměstnavatelem
 • Rozvrhování pracovní doby
 1. Výkon práce na dálku je možný pouze na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem:
  • Dohodu je nutné uzavřít do 1. 11. 2023, jinak hrozí sankce až do výše 300.000 Kč
 2. Závazek z dohody o práci na dálku lze rozvázat písemnou dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem:
  ke sjednanému dni
  • bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, kteroukoliv stranou
  • s odlišnou délkou výpovědní doby; výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance
  • s tím, že závazek z této dohody nemůže ani jedna ze smluvních stran vypovědět
 3. Zaměstnavatel může zaměstnanci práci na dálku písemně nařídit jen v případě, že tak stanoví opatření orgánu veřejné moci podle jiného zákona (např. COVID-19)
 4. Dohodne-li se zaměstnanec se zaměstnavatelem, že pro něj bude konat práci na dálku v pracovní době, kterou si za sjednaných podmínek sám rozvrhuje, platí:
  • že se úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nepoužije; délka směny však nesmí přesáhnout 12 hodin,
  • při jiných důležitých osobních překážkách v práci zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy nebo platu
  • se pro účely poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny z dohody a čerpání dovolené uplatní stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tyto účely povinen předem určit. (Neurčí-li zaměstnavatel stanovené rozvržení pracovní doby zaměstnance vykonávajícího práci na dálku do směn, hrozí sankce až do výše 300.000 Kč)

Doporučení: základní parametry upravit v dohodě a zbytek v interní směrnici, která bude platit i v případech nařízené práce na dálku.

Změna 2 – Náhrady nákladů při výkonu práce na dálku

V podmínkách dohody práce na dálku musí být jasně definovány „náhrady nákladů“ při práci na dálku. Musí jasně upravovat úhradu nákladů, které vznikly zaměstnanci při „práci na dálku“.

Dohoda o nákladech musí být definovaná předem písemně, pokud není domluveno jinak, má zaměstnanec nárok na základní paušální částku nebo dle dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem bez náhrady.

Je nutné, aby veškeré skutečnosti ohledně náhrady nákladů za práci na dálku byly jasně definované předem a smluvně ošetřeny.

Zákonná definice „Náhrady nákladů při výkonu práce dálku“

 • Náhrady nákladů prokázané zaměstnancem
 • Paušální náhrady
 • Bez náhrad
 1. Náhrady nákladů spojených s výkonem práce z jiného místa dohodnutého se zaměstnavatelem, než je pracoviště zaměstnavatele tvoří:
  • náhrady nákladů, které zaměstnanci vznikly v souvislosti s výkonem práce na dálku, jež zaměstnanec zaměstnavateli prokázal
  • paušální částka náhrady nákladů
 2. Zaměstnavatel se zaměstnancem si mohou předem písemně sjednat, že náhrady nákladů v souvislosti
  s výkonem práce na dálku nebo jejich část zaměstnanci nepřísluší.
 3. Paušální se poskytuje za započatou hodinu práce a její výši stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou (k 1. 10. 2023 činí částka 4.60/hod)
 4. paušální částka se zaokrouhluje na desetihaléře směrem nahoru
 5. Paušální částka je splatná nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vzniklo právo.
 6. Paušální částka zahrnuje náhradu veškerých nákladů, které zaměstnanci při výkonu práce na dálku vznikly.

Upozornění: paušální částky poskytované ve výši nad 4.60/hod jsou předmětem daně.

Změna 3 – Žádost o flexibilní práci

Pokud zaměstnanec žádá o flexibilní práci, nemusí zaměstnavatel takové žádosti vyhovět. Pokud k dohodě dojde, je nutné, aby byla pravidla o flexibilní práci jasně definována smluvně.

Zákonná definice „Žádosti o flexibilní práci“

 • kratší pracovní doba
 • obnova pracovní doby
 • práce na dálku

Upozornění: zaměstnavatel obecně nemusí žádosti vyhovět. Odmítnutí žádosti musí být písemně odůvodněno. V některých případech je třeba žádosti vyhovět, ledaže tomu brání provozní důvody.

Při porušení stanovených povinností hrozí sankce až do výše 200.000 Kč.

Změna 4 – DPP/DPČ – úprava pracovní doby

Pracovní poměr a způsob práce, veškerá pravidla a povinnosti, rozsah pracovní doby a způsob ohodnocení musí být přesně definované v pracovní smlouvě nebo dohodě o práci.

Zákonná definice „DPP/DPČ – úprava pracovní doby“

Při výkonu práce na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

Poznámka: čerpání dovolené se nezahrnuje do celkového rozsahu 300 hodin

Odměňování – nárok na příplatky

 • Náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
 • Mzda za noční práci
 • Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
 • Mzda za práci v sobotu a v neděli

Nárok na překážky v práci

 1. Zaměstnanci pracujícímu na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nepřísluší náhrada odměny z dohody po dobu trvání jiných důležitých osobních překážek v práci podle § 199 a překážek v práci z důvodu obecného zájmu podle § 200 až 205, není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak.

Přechod na pracovní poměr

 1. Požádá-li zaměstnanec, jehož právní vztahy založené dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti v předchozích 12 měsících v souhrnu u tohoto zaměstnavatele trvaly po dobu nejméně 180 dní, písemně zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejpozději do 1 měsíce odůvodněnou písemnou odpověď.

Poznámka: zaměstnavatel je nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti povinen zaměstnanci poskytnout odůvodněnou písemnou odpověď, jinak hrozí sankce až do výše 200.000 Kč

Písemné odůvodnění výpovědi v určitých případech

Zaměstnavatel je povinen v určitých případech zaměstnance bez zbytečného odkladu písemně informovat o důvodech výpovědi, jinak hrozí sankce až do výše 200.000 Kč

Změna 5 – Informační povinnosti zaměstnavatele k zaměstnancům

Veškeré změny a úpravy v pracovním zařazení, způsobu práce je nutné sdělovat předem.

Okruh povinně sdělovaných informací u pracovních poměrů a nově i u DPP a DPČ

 • Informovat ve lhůtě do 7 dnů
 • Speciální informační povinnost při vysílání do zahraničí
 • Při nesplnění povinností hrozí sankce až do výše 200.000 Kč

Doporučení

 • Revize vzorových dokumentů, úprava stávajících dohod dodatkem
 • Vzorové dokumenty na MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/prace-a-pravo#vzory
 • Interní předpis lze doplnit přílohou (např. příloha č.1): prokazatelně seznámit zaměstnance 15 dnů před účinností předpisu

Změna 6 – Doručování písemností

Doručování písemností je uplatněno na vybrané úkony, má definovány čtyři způsoby doručování.

Zákonná definice „Doručování písemností“

 1. uplatněno pouze na vybrané dokumenty (např. Výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době, mzdový výměr)
 2. 4 způsoby doručování:
  • Na pracovišti
  • Osobně
  • Do datové schránky zaměstnance: Písemnost se považuje za doručenou v 10 den,
   i když zaměstnanec zprávu nepřečetl
  • Elektronicky (e-mailem)
 3. Doručuje-li zaměstnanec:
  • u elektronického doručování se považuje za doručené 15. dnem
  • prostřednictvím datové schránky nastává doručení 10. dnem

Doporučení: shrnout pravidla doručování v interní směrnici

Změna 7 – Elektronické uzavírání smluv

Podmínky pro uzavírání pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti a jakýkoliv změn nebo dalších dohod je využit předem definovaný způsob.

Zákonná definice „Elektronické uzavírání smluv“

Sjednání/změny pracovně právního vztahu elektronicky a odstoupení

 1. Jsou-li pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti nebo jejich změny anebo dohoda uzavřeny prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, je zaměstnavatel povinen zaslat jejich vyhotovení na elektronickou adresu zaměstnance, která není v dispozici zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro tyto účely zaměstnavateli písemně sdělil.
 2. Zaměstnanec má právo od pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti nebo jejich změny, které jsou uzavřeny prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, odstoupit od okamžiku jejich uzavření, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů ode dne dodání jejich vyhotovení na elektronickou adresu zaměstnance podle odstavce 1.

Upozornění: Odstoupení musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží. Odstoupení je možné, jen dokud nebylo ze strany zaměstnance započato s plněním.

Změna 8 – Rodičovská dovolená

Žádost podává zaměstnanec alespoň 30 dnů před nástupem na rodičovskou dovolenou; žádost musí obsahovat dobu trvání rodičovské dovolené a lze ji podávat i opakovaně.

Další změny – Nepřetržitý denní odpočinek

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout nepřetržitý denní odpočinek v trvání alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích a mladistvému zaměstnanci v trvání alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

V Praze 29. 9. 2023

O další informace v případě potřeby kontaktujte svou přidělenou mzdovou účetní.

Upřesnění novely zákoníku práce platné od 1. 10. 2023 najdete ZDE

Loading...