Legislativní změny s účinností k 1. lednu 2024

Úno 6, 2024

Milí klienti, připravili jsme pro vás článek o klíčových legislativních změnách pro rok 2024. Prosím, věnujte jednotlivým bodům pozornost, a případně vše konzultujte se svou přidělenou účetní anebo s našimi daňovými poradci. Předejděte tak zbytečným obtížím a následným komplikacím.

Je třeba se zaměřit na tyto oblasti:

 • mění se daň z přidané hodnoty na několika úrovních
 • upravují se spotřební daně (u lihu, el. cigaret)
 • zvyšují se daně z hazardu
 • nově je upravena daň z nemovitostí
 • upravuji se kurzové rozdíly
 • dochází k úpravě daňově odčitatelných položek u DPFO a redukci částek pro tzv. „solidární daň“
 • upravuje se sazba DPPO a dochází k omezení a úpravám daňově uznatelných nákladů
 • prodlužuji se daňová opatření ke vztahu k Ukrajině
 • změny a daňové úpravy v oblasti zaměstnaneckých poměrů

Prosím, projděte si jednoduchý souhrn základních informací legislativních změn, článek vám zabere pouze 5 minut.

Daň z přidané hodnoty

Novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“), dochází s účinností od 1. ledna 2024 ke sjednocení snížených sazeb daně na 12 %.

Změny se tak dotknou všech plnění, která doposud podléhala snížené sazbě 10 % nebo 15 %. Dochází i k přesunu vybraných položek definovaných jako zboží a také služeb mezi sazbami.

Od roku 2024 budou noviny, časopisy a periodika zdaněny sazbou DPH ve výši 12 %.

Vybrané zboží a služby budou přesunuty ze snížené do základní sazby DPH.

Knihy budou zcela osvobozeny od DPH.

U gastronomických služeb a stravování je nutné vyjmout vybrané nápoje (např. mléko) ze snížené sazby DPH a uplatni základní sazbu

Spotřební daně

Postupně se zvyšují sazby všech spotřebních daní. Výrazně naroste daň z lihu kde 
dochází ke změně v mechanismu postupného navyšování. Období, po které měla daň růst, bude zkráceno na tři roky (do roku 2026) namísto původně navrhovaných čtyř let. Ke zvýšení dojde ve schématu 10+10+5 procent. Mírnější nárůst bude u elektronických cigaret včetně nikotinových sáčků.

Daň z hazardu

Zvyšuje se minimální daň za jeden herní automat na 13 400 Kč. Výnos daně z hazardních her je nově z 55 % příjmem státního rozpočtu. Rovněž se snižuje limit pro osvobození příjmů z hazardních her z 1 mil. Kč na 50.000.- Kč.

Daň z nemovitých věcí

Navyšují se sazby daně, v průměru ve výši 1,8násobku aktuálních sazeb. Nově je zaveden inflační koeficient, kterým se násobí výsledná daň ze staveb a nezemědělských pozemků.

Další změny zahrnují například:

 • možnost obce vybrat si místní koeficient nově v rozmezí 0,5–5 pro všechny nemovité věci; výjimkou jsou vybrané zemědělské pozemky, trvalé
 • travní porosty a nevyužitelné plochy, kde může obec použít koeficient pouze v rozmezí 0,5–1,5;
 • změny v předmětu daně a osvobození nebo
 • zrušení omezení vzniku zpevněné plochy užívané k podnikání, která mohla doposud vzniknout pouze na určitých druzích pozemků.

Funkční měna

Účetní jednotky budou mít možnost vést účetnictví v cizí měně (konkrétně v EUR, USD nebo GPB), pokud mají většinu transakcí v dané cizí měně.

Kurzové rozdíly – nově možnost zdaňovat pouze realizované

Poplatník bude mít možnost nerealizované kurzové rozdíly vyloučit ze základu daně ve zdaňovacím obdobím, ve kterém vzniknou, a zdanit je až ve zdaňovacím období, ve kterém budou realizovány. O vstupu do tohoto režimu musí poplatník správce daně informovat a musí jej poté používat na všechny kurzové rozdíly, které mu vzniknou. Období, po které bude poplatník v tomto režimu, by nemělo být kratší než tři zdaňovací období, přičemž při vystoupení z režimu bude nutné dodanit všechny dříve nezdaněné kurzové rozdíly.

Zprávy o daních z příjmů a zprávy o udržitelnosti

Velké nadnárodní skupiny budou nově mít povinnost zveřejňovat zprávu o daních z příjmů, a to za zdaňovací období započatá 22. června 2024. Vybrané skupiny musí navíc podávat i právu o udržitelnosti, a to za zdaňovací období započatá 1. ledna 2024.

Daň z příjmů fyzických osob

Rozšíření progrese

Vyšší, 23% sazba daně bude nově uplatněna již od 36násobku průměrné mzdy stanovené zákonem o nemocenském pojištění („průměrná mzda“). Pro rok 2024 to bude od částky 1.582.812 Kč ročně (131 901 Kč měsíčně).

Zrušení některých odčitatelných položek a slev na dani

 • Ruší se i sleva na studenta.
 • Sleva na manžela/manželku je nově podmíněna péčí o dítě do tří let věku.
 • Ruší se odpočet od základu daně na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a odpočet příspěvku zaplaceného odborové organizaci.
 • Ruší se sleva za umístění dítěte (školkovné)

Omezení osvobození při prodeji cenných papírů/podílů

Příjem z prodeje cenných papírů při splnění časového testu tří let u cenných papírů a pěti let u podílů ve společnostech bude s účinností od 1. ledna 2025 osvobozen pouze do výše 40 mil. Kč na poplatníka za zdaňovací období. Poplatníci budou moci uplatnit do nákladů poměrně nabývací cenu neosvobozených cenných papírů nebo podílů. Stanovují se speciální pravidla pro určení nabývací ceny cenných papírů a podílů nabytých před 31. prosincem 2024.

Limit pro osvobození ostatních příjmů

Zavádí se roční limit pro osvobození ostatních příjmů ve výši 50 tis. Kč na poplatníka. Limit se uplatní pouze u stanovených druhů příjmů.

OSVČ

Zvyšuje se minimální vyměřovací základ pro odvody pojistného na sociální pojištění OSVČ ze současných 25 % průměrné mzdy na 40 % průměrné mzdy. Současně se zvyšuje také procento základu daně pro výpočet odvodů pojistného z aktuálních 50 % na 55 % základu daně.

Změny v oblasti zaměstnaneckých poměrů

Změny v odvodech u dohod o provedení práce

Limit pro uplatnění srážkové daně u dohod o provedení práce a limit pro účast na pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění bude od 1. července 2024 stanoven ve výši 25 % průměrné mzdy v případě dohod u jednoho zaměstnavatele (10 500 Kč v roce 2024). Při souběhu více dohod u několika zaměstnavatelů je limit pro účast na důchodovém pojištění 40 % průměrné mzdy (17 500 Kč v roce 2024).

Změny v osvobození nepeněžních benefitů

 • Zavádí se limit pro osvobození nepeněžních „volnočasových“ benefitů ve výši poloviny průměrné mzdy. V roce 2024 bude možné v úhrnu osvobodit tyto benefity do částky 21 983 Kč ročně. Nový limit se uplatní až na plnění poskytnutá zaměstnavatelem po účinnosti novely.
 • Ruší se zvýhodnění u manažerských bytů.
 • Limit pro osvobození tzv. stravenkového paušálu se uplatní i na stravování poskytované nepeněžní formou.
 • Ruší se osvobození plnění poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb.

Přesnější pokyny a metodiku pro zaměstnanecké benefity a daňové změny pro rok 2024 najdete na odkazu na konci dokumentu.

Snížení hodnoty nepeněžního příjmu u zaměstnaneckých vozidel

Zaměstnanci se při používání bezemisních vozidel pro soukromé i služební účely započítává do mzdy jako nepeněžní příjem částka ve výši 0,25 % z pořizovací ceny včetně DPH.

Nemocenské pojištění

Znovu se zavádí nemocenské pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 % z vyměřovacího základu. Od ledna 2024 se tak celkové odvody na sociální pojištění u zaměstnance zvýší na 7,1 % (místo 6,5 %).

Zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce budou od 1. července 2024 nově podléhat účasti na nemocenském pojistném, pokud jejich příjem ze všech dohod u jednoho zaměstnavatele překročí částku ve výši 25 % průměrné mzdy (10 500 Kč v roce 2024) nebo ze všech dohod u vícero zaměstnavatelů částku 40 % průměrné mzdy (17 500 Kč v roce 2024). V případě dohod u vícero zaměstnavatelů část pojistného na sociální zabezpečení, které hradí zaměstnanec ve výši 7,1 %, však bude odvádět zaměstnanec sám za sebe. Povinnost odvodu zdravotního pojištění za zaměstnance je zatím stále na zaměstnavateli.

Daň z příjmů právnických osob

Změna sazby daně u právnické osoby

Sazba se z původních 19 % zvedne o dva procentní body na 21 %. Touto sazbou se bude zdaňovat základ daně za účetní období, jež započnou od 1. 1. 2024. V případě hospodářského roku se nová sazba bude stahovat k počátku tohoto roku.

U vybraných nákladů dochází k omezení daňové uznatelnosti

 • Zavádí se omezení daňové uznatelnosti výdajů při nákupu automobilů kategorie M1 pro podnikatelské účely, tato limitace se vztahuje i na nájemné u finančního leasingu. Odpisy z částky nad 2 mil. Kč nebudou daňově účinným nákladem.
 • U bez emisních vozidel pořízených v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2028 bude možné uplatnit mimořádné odpisy. Půjde o jedinou položku nově pořízeného majetku, u které bude možné mimořádné odpisy uplatnit.
 • Za prvních 12 měsíců bude možné uplatnit odpisy do výše 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců do výše 40 % vstupní ceny.
 • Ruší se daňová uznatelnost tichého vína jako daru do výše 500 Kč. Osvobození od spotřební daně zůstává zachováno.
 • Výdaje na nepeněžní benefity poskytované zaměstnancům budou na straně zaměstnavatele daňově uznatelné, pokud budou podléhat zdanění u zaměstnance (tedy nad hodnotu osvobozeného příjmu zaměstnance) a nárok na jejich poskytnutí bude vyplývat buď ze smlouvy, vnitřního předpisu nebo kolektivní smlouvy.
 • Výdaje na stravování zaměstnanců budou pro zaměstnavatele daňově uznatelné (současné limity pro daňovou uznatelnost se mění na limity pro osvobození na straně zaměstnance).
 • Ruší se odpočet na úhradu zkoušek ověřujících výsledky dalšího vzdělávání.

Prodloužení daňových opatření ve vztahu k Ukrajině

Následující opatření se prodlužují i pro rok 2023 (fyzické osoby) a pro zdaňovací období skončená od 1. března 2022 do 29. února 2024 (právnické osoby):

 • možnost odečíst hodnotu bezúplatných plnění až do 30 % základu daně (platí plošně) a rozšíření okruhu odčitatelných darů o dary v souvislosti s Ukrajinou a Ukrajině nebo osobám tam usazeným.

Následující opatření se prodlužují i pro plnění poskytnutá v roce 2023:

 • osvobození příjmu zaměstnance formou poskytnutého ubytování, osvobození bezúplatného příjmu za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny,
 • možnosti uplatnit jako daňový náklad hodnotu bezúplatného nepeněžitého plnění, které není možné odečíst z důvodu nízkého základu daně.

Oznamování příjmů plynoucích do zahraničí

Plátce bude mít oznamovací povinnost v případě příjmů nerezidentů – osvobozených od srážkové daně nebo nepodléhajících podle mezinárodní smlouvy zdanění v České republice – pouze u příjmů z titulu úroků, licenčních poplatků a dividend. U úrokových příjmů navíc nebude oznamovací povinnost, pokud nepřevýší 300 tis. Kč měsíčně. Pravidla pro oznamování příjmů podléhajících srážkové dani se nemění.

Dodatečné informace – zaměstnanecké benefity a plnění poskytované zaměstnavateli pro rok 2024

Metodická informace ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024

Něco na závěr

Za Trivi děkujeme, že jste si vše prošli a zvážili, které body legislativních změn se konkrétně mohou týkat vašeho podnikání. Při jakékoliv nejasnosti kontaktujte svou přidělenou Trivi účetní. Ta vám případně zprostředkuje konzultaci s našimi daňovými poradci.
Pokud nejste našimi klienty, ale měli byste zájem o spolupráci, kontaktujte naší zákaznickou linku. Veškeré kontakty naleznete na našem webu.

Tým Trivi

Loading...