Máte nové s.r.o. nebo uvažujte o jeho založení? Účetní firma Trivi vám dodá informace

Úno 21, 2022

Podívejte se na základní informace a principy fungování s.r.o. v praxi

Podnikat jako právnická osoba je výhodou hlavně tam, kde dochází dosažení vyšších obratů, probíhají investice a spolupráce s rozmanitými dodavateli nebo odběrateli. Odborníci pracující pro účetní firmu Trivi vám odpoví na klíčové otázky podnikání ve statusu právnické osoby.

1. Jsem jediný společník ve společnosti s ručením omezeným, musím pořádat valnou hromadu?

Ano musíte. Společnost s ručením omezeným (dále jen s.r.o.) jako taková má povinnost pořádat valnou hromadu, kde se po skončení roku schvaluje roční účetní závěrka a rozhoduje se o rozdělení zisku či úhradě ztráty. Jako jediný společník rozhodujete ve své s. r.o. sám a vyhotovujete tzv. Rozhodnutí společníka v působnosti valné hromady. Na základě tohoto dokumentu poté účetní účtuje o převedení zisku či vypořádání ztráty z minulého roku.

2. Mohu vykonávat funkci jednatele ve své společnosti s ručením omezeným bezplatně?

Pokud jste zároveň společníkem s.r.o., funkci jednatele můžete vykonávat i bezplatně a s.r.o. nevzniká majetkový prospěch z této bezplatné služby.
Pokud jako jednatel společníkem s.r.o. nejste, doporučujeme sepsat Smlouvu o výkonu funkce na odměnu jednatele, neboť s.r.o. by vznikal z bezplatné přijaté služby majetkový prospěch, který by musela s.r.o. dodanit ve svém daňovém přiznání cenou obvyklou (což lze chápat jako obvyklá odměna jednateli).

3. Mohu jako společník půjčit své společnosti s ručením omezeným peněžní prostředky bezúročně?

Společník s.r.o. může půjčit své s.r.o. peněžní prostředky bezúročně a s.r.o. nevzniká tímto krokem (že získá peněžní prostředky zdarma) žádný majetkový prospěch. Společník sepisuje s s.r.o. Smlouvu o zápůjčce, kde se uvede výše zapůjčené částky, doba splatnosti a že je zápůjčka sjednána bezúročně.

4. Mohu si jako jednatel společnosti s ručením omezeným vyplácet zaměstnanecké benefity?

Jednatel s.r.o. je chápán dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP) jako zaměstnanec, a tudíž má nárok na zaměstnanecké benefity – ale jen pokud je bude mít upraveny ve Smlouvě o výkonu funkce.5. Mohu vykonávat funkci jednatele ve společnosti s ručením omezeným v pracovním poměru?

Jednatel – tedy statutární orgán s.r.o. je sice dle ZDP zaměstnanec (jeho příjmy se zdaňují jako příjmy ze závislé činnosti), ale z právního hlediska je vztah jednatele a s.r.o. vždy vztah obchodní a tuto funkci nelze vykonávat v pracovním poměru, je třeba sepsat Smlouvu o výkonu funkce.

6. Co vše by měla obsahovat Smlouva o výkonu funkce?

Smlouva o výkonu funkce upravuje veškerá práva a povinnosti statutárního orgánu s.r.o. – jednatele. Nárok na odměnu, vymezení všech složek odměny a jejich výši, právo na podíl na zisku, právo na zaměstnanecké benefity, právo na dovolenou, apod. – popř. vztah o výkonu funkce může být podřízen zákoníku práce s částečným odkazem na něj nebo odkazem na celý zákoník práce, ale nikdy tato smlouva nezaloží mezi jednatelem a s.r.o. pracovní poměr a nadále půjde o obchodně-právní vztah.

7. Pracovní smlouvu tedy jednatel nesmí se společností s ručením omezeným uzavřít?

Jednatel může uzavřít s s.r.o. pracovní smlouvu na jinou činnost než je výkon funkce. Jak je výše uvedeno, činnost jednatele – výkon funkce, musí být vykonáván jen na základě Smlouvy o výkonu funkce. Pod činnost jednatele spadá: organizace a řízení zaměstnanců, celé firmy, rozhodování o provozních věcech, obchodní vedené s.r.o. a zastupování s.r.o. navenek. Pokud by jednatel vykonával konkrétně jinou činnost, která pod výkon funkce již nespadá, např. řidič, skladník, projektant, na tuto činnost lze již sjednat s s.r.o. pracovní poměr.

Jste společníkem či jednatelem společnosti s ručením omezeným a napadají vás další otázky týkající se fungování vaší s.r.o.?

Zavolejte nám a domluvíme se, co pro vás můžeme udělat: 800 80 60 40

Nechcete se zabývat administrativou, zákony a sledovat, jak co dělat a kudy správně postupovat?

Přehoďte veškerou účetní agendu na nás.

My v Trivi vám vše ohlídáme a na veškeré povinnosti vás ve správný okamžik upozorníme

Loading...