Jak předejít jako neplátce DPH nečekaným problémům se státní správou

Úno 21, 2022

Problematika Identifikovaná osoba pohledem odborníků zastupující účetní firmu Trivi

Obchodujete nebo nakupujete služby ze zahraničí? Jste začínající firma s malým obratem a navazujete spolupráci se zahraničními subjekty a nejste plátce DPH? Určitě věnujte pozornost tomuto poměrně složitě napsanému článku!

Identifikovaná osoba v DPH

Mnoho začínajících podnikatelských subjektů se dříve nebo později začne seznamovat s problematikou daně z přidané hodnoty (DPH) a jejími vlivy na podnikání. Bohužel v dnešní době již nelze vystačit se znalostí jen základních pojmů obecně známých, jako je plátce DPH nebo neplátce DPH. Při podrobnějším seznamování se se zákonem o DPH můžeme narazit na další pojmy užívané zákonem, jako je např.

  • identifikovaná osoba
  • osoba neusazená v tuzemsku (ČR)

Vzhledem k tomu, že tyto pojmy mohou výrazným způsobem ovlivnit podnikatelskou činnost i neplátců DPH, pokusíme se upozornit na povinnosti, vyplývající pro daňové subjekty ze zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, pokud se stanou tzv. identifikovanou osobou.

Za osobu neusazenou v tuzemsku označuje zákon o DPH podnikatelský subjekt (tzv. osobu povinnou k dani), která nemá sídlo v tuzemsku a uskutečňuje dodání zboží nebo poskytnutí služby podnikatelským subjektům se sídlem v ČR a uskutečněné zdanitelné plnění tak má místo plnění v ČR.

Kdo je tedy identifikovanou osobou?

Identifikovanou osobou se může stát podnikatelský subjekt (v zákoně o DPH označený jako osoba povinná k dani), který je doposud neplátcem DPH, ale který uskutečňuje určité, zákonem o DPH stanovené, obchodní vztahy ve formě pořízení zboží z jiného členského státu EU, poskytnutí služby do jiného členského státu EU nebo přijetí služby ze zahraničí, a to jak z jiných členských států EU, tak i států mimo EU, které zákon o DPH označuje jako „třetí země“.

Klíčová věc! Kdy se neplátce DPH stane identifikovanou osobou?

Znát odpověď na tuto otázku je pro všechny podnikatelské subjekty velmi důležité a může ušetřit podnikatelským subjektům mnoho nepříjemností se správcem daně a také nemalé finanční prostředky.

Pokud daňový subjekt poskytuje služby podnikatelským subjektům, jejichž sídlo je v jiných členských státech EU, nebo pokud přijímá služby od podnikatelských subjektů, kteří mají svoje sídlo v členských zemích EU nebo i v tzv. třetích zemích, tj. od všech tzv. osob neusazených v tuzemsku, stává se český neplátce identifikovanou osobou již dnem poskytnutí nebo dnem přijetí dané služby. Přitom není podstatné, zda příjemci nebo poskytovatelé služeb se sídlem mimo ČR jsou plátci DPH nebo neplátci DPH.

Zde je pár konkrétních modelových příkladů

V případě nakupování zboží od dodavatelů z jiných členských států EU se stane český neplátce DPH identifikovanou osobou, pokud hodnota pořízeného zboží přesáhne ve dvou po sobě následujících kalendářních letech částku 326 000,- Kč.

Příklad č. 1

Advokátní kancelář se sídlem v ČR, neplátce DPH, poskytne právní konzultaci partnerské právnické kanceláři se sídlem v SRN. Konzultace formou on-line konference byly poskytnuty dne 15.9.2020. Česká advokátní kancelář se stala dnem 15.9.2020 identifikovanou osobou.

Příklad č. 2

Stavební firma se sídlem v ČR si zadala realizaci reklamy své činnosti prostřednictví Facebook a Google. Dne 18.9.2020 obdržela stavební firma doklad z USA od Facebook na realizaci reklamy a o dva dny později obdržela stavební firma doklad za reklamu od Google z Irska. Česká stavební firma se stala dnem 18.9.2020 (dnem přijetí první služby) identifikovanou osobou.

Příklad č. 3

Obchodní firma se sídlem v ČR nakoupila v prosinci roku 2019 spotřební elektroniku od dodavatele z Rakouska v hodnotě 100 000,- Kč. V březnu 2020 nakoupila různé kuchyňské zařízení od stejného dodavatele v ceně 215 000,- Kč. Dne 21.9.2020 byl proveden u rakouského dodavatele nákup porcelánového nádobí v celkové hodnotě 135 tis. Kč. Nákupem dne 21.9.2020 byl překročen stanovený limit pro dva kalendářní roky, a proto se obchodní firma v ČR stala dne 21.9.2020 identifikovanou osobou.

Jaké vyplývají daňové povinnosti pro identifikovanou osobu z hlediska DPH?

I když je identifikovaná osoba nadále neplátcem DPH, má jako identifikovaná osoba určité daňové povinnosti k DPH na území ČR.

Především se musí identifikovaná osoba zaregistrovat u správce daně jako identifikovaná osoba pro DPH a to do 15 dní ode dne kdy se stala identifikovanou osobou.

Identifikovaná osoba má povinnost z každého přijatého plnění, až již se jedná o nákup zboží nebo o přijetí služby vypořádat české DPH dle § 108 zákona o DPH, tj. musí českému státu odvést české DPH z přijatého plnění, a protože identifikovaná osoba není plátcem DPH, nemůže si identifikovaná osoba nárokovat odpočet DPH.

Hodnoty přijatých a uskutečněných plnění, jakož i hodnotu odváděné DPH z přijatých plnění pak identifikovaná osoba uvádí v přiznání k DPH pro identifikované osoby a současně má identifikovaná osoba povinnost vést evidenci pro účely DPH, stanovenou zákonem a zpracovat souhrnné hlášení, pokud v daném období uskutečnila poskytnutí služby do jiného členského státu EU.

Pro úplnost ještě uvádíme, že ze služeb poskytovaných do jiných členských zemí EU identifikovaná osoba žádnou daň neplatí, ale jako identifikovaná osoba vzniklá z prvního poskytování služeb do EU, musí tato identifikovaná osoba vypořádávat, tj. odvádět v ČR daň z přidané hodnoty ze všech dalších přijatých plnění v rámci přeshraniční spolupráce dle výše uvedených zásad.

Pokud si podnikatelský subjekt neuvědomí skutečnosti vedoucí k tomu, že se tento subjekt stal identifikovanou osobou pro účely DPH, vystavuje se daňový subjekt nebezpečí doměření neodvedené DPH ze strany správce daně společně s dalšími sankčními platbami, jako jsou úroky z prodlení (ve výši REPO sazba ČNB zvýšená o 14 % p.a.) a penále z doměřené DPH (ve výši 20 % z doměřené daně).

Jak předejít sankčním platbám ze strany správce daně?

Především by se měl podnikatelský subjekt seznámit se všemi povinnostmi, které mohou být na něj kladeny českými právními předpisy při realizaci tzv. přeshraničních obchodních případů. Následně je nutno sledovat, zda se daný podnikatelský subjekt stal z výše uvedených důvodů identifikovanou osobou, při přijetí služby nebo pořízení zboží v rámci přeshraničního styku při splnění výše uvedeným podmínek zpracovat příslušné přiznání k DPH a souhrnné hlášení, a především vypočtenou DPH do státního rozpočtu ve stanoveném termínu odvést.

Daňový subjekt by si v souvislosti s odvodem daně jako identifikovaná osoba měl uvědomit, že je nadále neplátcem DPH a pokud by obdobnou službu nebo zboží pořizoval v tuzemsku od plátců DPH, uhradil by stejnou DPH českému státu a to prostřednictvím vyfakturované a zaplacené ceny svému tuzemskému dodavateli.

Jak postupovat v případě uvedení zahraniční DPH na dokladu o pořízení zboží?

Velmi častým případem v praxi je skutečnost, že neplátce, který ještě není ani identifikovaná osoba, nakoupí zboží větší hodnoty (přesahující limit 326 tis. Kč) z jiného členského státu EU a stane se tak již touto první dodávkou identifikovanou osobou.

Dodavatel z jiného členského státu EU však v době uskutečnění plnění nemá žádnou informaci o tom, zda příjemce plnění v ČR bude registrovaný k DPH v ČR jako identifikovaná osoba, a proto musí dodávku zboží uskutečnit za cenu včetně zahraniční DPH.

Ale příjemce plnění se stává v ČR identifikovanou osobou již dnem přijatí plnění, a proto má povinností odvést DPH českému státu. V žádném případě není možné, aby příjemci zboží neodvedl českému státu DPH, i když při pořízení zboží zaplatil zahraniční DPH.

V daném případě by tak docházelo k neodůvodněnému odvedení DPH ve dvou členských státech EU.

Pokud v uvedeném obchodním případu podá příjemce plnění následně do 15 dní registraci identifikované osoby, lze doporučit, aby uvedenou registraci k dani zaslal dodavateli zboží do jiného členského státu se žádostí o vystavení tzv. opravného daňového dokladu k původní dodávce zboží, přičemž na tomto opravném dokladu již nebude uplatněna původní zahraniční DPH a dvojí uplatnění DPH ve dvou státech tak bude dodatečně napraveno.

Vše dáno zákonem – je jen jedna cesta

Zákon o DPH však také umožňuje daňovým subjektům, neplátcům daně, aby v případě, že připravují tzv. přeshraniční obchodní případy, požádaly o dobrovolnou registraci identifikované osoby, a to jak pro pořizování zboží, tak i pro poskytování služeb. V těchto případech dobrovolné registrace se pak podnikatelský subjekt stává identifikovanou osobou dnem následujícím po dni, ve kterém mu bude oznámeno, že je identifikovanou osobou.

Uvedenou registraci k DPH pak identifikovaná osoba bude sdělovat svým zahraničním partnerům, kteří na základě této registrace budou dodávat zboží i služby v cenách bez zahraniční DPH.

Tímto postupem je tak možno předejít případným komplikacím při uplatnění DPH jak ve státě dodavatele, tak v ČR jako místě sídla české identifikované osoby.

Důležité informace závěrem

Vzhledem k určité složitosti výše nastíněné problematiky DPH u identifikovaných osob, která nejde pro její charakter vysvětlit krátce a jednoduše, jsme ve firmě TRIVI připraveni pomoci s tímto problémem a v rámci daňového poradenství poradit.

Účetní společnost Trivi poskytuje profesionální daňové poradenství a komplexní účetní služby při vedení účetnictví a mzdové agendy.

Zavolejte nám, rádi se s vámi domluvíme na spolupráci – 800 80 60 40

Loading...