Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku. Víte jak na daňové odpisy?

Úno 21, 2022

Jsou podnikatelé, kteří se s potřebou odpisů setkávají poprvé, případně řešili odpisy v dávné minulosti a již uběhl určitý čas, také se mohly změnit některé legislativní povinnosti.

Pro všechny, kterým se mohou informace o odpisech aktuálně hodit máme za účetní firmu Trivi základní shrnutí jak na to. 


Jsem fyzická osoba – podnikatel, vedoucí daňovou evidenci


Koupím-li dlouhodobý hmotný majetek (dále jen DHM) jako fyzická osoba, vedoucí daňovou evidenci, bude nákup takového majetku nedaňový výdaj a základ daně budou snižovat až odpisy. Vyjádřeno jednoduše: cenu DHM nesmíte dát do výdajů jednorázově, základ daně vám ovlivní postupně – jako kdybyste rozkrájeli vstupní cenu majetku do více období – u počítače např. na 3 roky, u auta na 5 let, u nemovitých věcí na 30 či 50 let apod.

Jak zjistíte částku odpisů?

Fyzická osoba uplatňuje tzv. daňové odpisy, které jsou upraveny zákonem o daních z příjmů. 
Odpisy může počítat jako rovnoměrné či zrychlené. 
Rovnoměrné odpisy ovlivňují v jednotlivých letech základ daně rovnoměrně. V 1. roce vstupuje do odpisů menší částka, v dalších letech se částka navýší a je poté po celou dobu odepisování stejná. Odpis tímto způsobem se počítá jako procento z pořizovací ceny DHM – výši procenta určuje zákon o daních z příjmů dle druhu majetku.

Zrychlené neboli degresivní odpisy – do výdajů v podobě odpisů dáte v prvních letech nejvyšší částku a tato částka odpisů se postupem let odepisování snižuje. Výpočet zrychlených odpisů je již složitější, ale pro naše online účetnictví nic těžkého.

Správně zvolenou metodou daňového odepisování můžete tedy ovlivňovat základ daně.

Daňové odpisy můžete také přerušit či nezahájit. Proč bych to dělal se ptáte?
Například proto, že si schováte odpis na další rok. Letos máte ztrátu a nepotřebujete ji již snižovat o další položku – odpis. Tento odpis uplatníte tedy až v období, kdy ho budete potřebovat – například v následujícím roce, kdy dosáhnete zisku.

K jakému dni se daňové odpisy počítají?


Daňové odpisy se počítají k poslednímu dni zdaňovacího období, u fyzických osob je zdaňovacím obdobím vždy kalendářní rok, tedy k 31.12. daného roku. Pokud k tomuto dni vlastníte DHM, tedy máte ho zařazen v obchodním majetku, základ daně Vám sníží celá částka ročního odpisu, bez ohledu na to, kdy byl takový majetek zakoupen.

Koupili jste DHM na konci roku, například 30.12.? Vložte ho do obchodního majetku a ke dni 31.12. si můžete uplatnit odpis za jeden celý rok.Co když majetek v průběhu roku prodám?


Pokud vlastníte DHM k 1.1. daného roku a v průběhu roku ho prodáte – máte nárok na poloviční odpis, i když jste majetek prodali např. hned 2.1.

Pokud jste ale majetek koupili 2.1. (neměli jste ho k datu 1.1. v evidenci, tedy v obchodním majetku, a prodáte takový majetek např. až 30.12. (nemáte ho tudíž v evidenci ke konci zdaňovacího období), tak i když jste ho celý rok používali, nemůžete si uplatnit ani korunu daňového odpisu, neboť nesplňujete podmínky výše uvedené (v majetku k 1.1. nebo v majetku k 31.12.).

Zdá se Vám to nelogické?

Daňové odpisy se striktně řídí zákonem o daních z příjmů a nerespektují dobu, kdy jste majetek koupili ani čas, po který jste majetek užívali. Nerespektují ani různou dobu užívání majetku – používáte majetek denně? Jednou týdně? Jednou do roka? Daňové odpisy jsou stejné pro každého poplatníka a fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci může uplatnit jen odpisy dle zákona o daních z příjmů.

Jak tedy na daňové odpisy?


1. krok – zařazení do tzv. odpisové skupiny dle zákona o daních z příjmů – tímto krokem určíme dobu odepisování – pohybuje se od 3 do 50 let dle druhu majetku.

2. krok – určíme způsob odepisování, a to rovnoměrný či zrychlený.

U některých druhů majetku si dokonce můžeme pohrát s odpisy tak, že v 1. roce odepisování zvýšíme odpis až o 10 % vstupní ceny majetku – celkově mohu samozřejmě odepsat jen 100 % vstupní ceny, ale navýšením odpisu o 10 % vstupní ceny v 1. roce si snížím ve sledovaném období více základ daně než standardním způsobem odepisování.

V dalších letech se částka odpisu musí pochopitelně poměrně snížit. Je to další způsob optimalizace daňové povinnosti.

Navýšení odpisu v 1. roce o 10 % vstupní ceny nemohu však uplatnit u všech druhů majetku – musí se jednat o majetek nový, o majetek, který se odepisuje dle zákona o daních z příjmů 3 -10 let (ne více, takže např. u nemovitých věcí tento způsob odepisování uplatnit nemohu), a ještě jsou z tohoto povoleného balíku vyjmuty některé druhy majetku, jako např. motocykly, osobní automobily, spotřebiče pro domácnost, rekreační a sportovní čluny, apod.

Výše zmíněný rovnoměrný a zrychlený způsob daňového odepisování však nelze použít vždy.

Existují výjimky v rámci DHM – jako jsou matrice, zápustky, odlévací formy, šablony – u kterých je nutno použít tzv. časové odpisy. Takový odpis se stanoví s přesností na měsíce a počítá se jako podíl vstupní ceny a dané doby použitelnosti. Časové odpisy také nemůžeme přerušit jako odpisy rovnoměrné a zrychlené, výše uvedené.

Další výjimkou je například technické zhodnocení na nemovité kulturní památce. Samotná kulturní památka se bude odepisovat dle zákona o daních z příjmů 50 let a každé její technické zhodnocení se odepisuje jen 15 let – jako jedna patnáctina vstupní ceny.

Odpisy se počítají vždy jen do 100 % vstupní ceny. Co je to tedy ta vstupní cena?


Vstupní cenu tvoří při nákupu DHM cena pořízení (cena, za kterou majetek nakoupíme) a další vedlejší náklady spojené s pořízením takového majetku. Cena pořízení a vedlejší pořizovací náklady tvoří tzv. pořizovací cenu. Vedlejší náklady spojené s pořízením majetku jsou např. doprava, clo, projektové, průzkumné a geologické práce, poradenské služby, správní poplatky – zjednodušeně výdaje, které jsou zapříčiněné nákupem takového majetku a bez nichž by majetek nemohl být uveden do užívání.

Pokud si majetek vytvoříme vlastní činností, budou vstupní cenou náklady vynaložené na jeho pořízení tzv. vlastní náklady.

V případě vkladu majetku do podnikání bude většinou vstupní cenou tzv. reprodukční pořizovací cena tj. cena určená dle zákona o oceňování majetku.

Kdo může uplatnit odpisy?


Dle zákona o daních z příjmů uplatňuje odpisy tzv. odpisovatel, což je většinou poplatník, který daný majetek vlastní (má k němu vlastnické právo).A co právnické osoby a fyzické osoby, které vedou účetnictví?

Takové subjekty počítají samozřejmě také daňové odpisy, které ovlivňují základ daně a zaplacenou daň, ale jak bylo výše uvedeno – daňové odpisy nerespektují některé důležité skutečnosti a nezobrazují věrně skutečnost. Kdy jsem daný majetek nakoupil či vyřadil? Jak často daný majetek používám? Věrnou realitu by měly zobrazovat účetní odpisy, které počítají a účtují účetní jednotky, tedy ty subjekty, které vedou účetnictví.

Pokud potřebujeme poradit, případně zpracovat účetnictví, jsme vám za celý tým účetní firmy Trivi k dispozici, můžete zavolat na 800 80 60 40

Hodně štěstí s dobře vedeným účetnictvím.

Loading...