Kontrolní hlášení DPH

Pro 28, 2015

Od 1.1.2016 vznikla plátcům DPH zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Víme jak na to.

Cílem je zamezení daňových podvodů páchaných způsobem, kdy daňový subjekt podvodně uplatňuje odpočet DPH na vstupu a na výstupu tuto daň nikdo nepřizná (tzv. fiktivní faktury).

Co je kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení je dokument, ve kterém jsou rozloženy jednotlivé řádky přiznání k DPH až na jednotlivé doklady, které:

 • jsou na částku vyšší než 10 tis. Kč včetně daně
 • doklady do 10 tis. Kč, které se sčítají a uvádí se kumulovaně

Zjednodušeně řečeno: uvádí se zde, komu prodáváte/od koho nakupujete. Údaje v kontrolním hlášení navazují na údaje v přiznání k DPH, nenahrazují ho.

Co se do kontrolního hlášení uvádí u jednotlivých dokladů:

 • Číslo dokladu
 • DIČ protistrany
 • Částka
 • Datum zdanitelného plnění

K čemu je kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení všech daňových subjektů jsou automaticky zpracovány a spárovány – tj. ke každému dokladu (nad 10 tis. Kč), ze kterého je uplatněn odpočet, automat hledá, zda prodávající tento prodej zdanil na výstupu. Kontrola je prováděna především na základě čísla dokladu, ale také DIČ a částky.

V případě, že nedojde ke shodě, systém vyhodnotí chybu a správce daně obešle oba zúčastněné obchodní partnery s výzvou k vysvětlení rozdílu, doplnění informací atd.

Kontrola bude prováděna na doklady s datem uskutečnění zdanitelného plnění od 1.1.2016 (tj. k uplatněnému nároku na odpočet z dokladů s DUZP do 31.12.2015 systém nehledá prodej, i když je nárok uplatňován po 31.12.2015).

Možnost uplatnění nároku na odpočet po dobu 3 let je tedy zachována a není to důvod k vyhodnocení rozdílu.

Kdo musí podávat kontrolní hlášení

 • Plátce daně, který uskutečnil nebo přijal plnění v rozhodném období (tj. nulové kontrolní hlášení se nepodává)

Termíny podání kontrolního hlášení

 • Právnické osoby – měsíčně do 25. dne následujícího měsíce
 • Fyzické osoby
  • čtvrtletní plátci DPH: čtvrtletně do 25. dne následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí
  • měsíční plátci DPH: měsíčně do 25. dne následujícího měsíce

Způsob doručení a komunikace se správcem daně

 • Pouze elektronicky:
 1. Prostřednictvím datové schránky v datové podobě (XML soubor)
 2. Přes portál Finanční správy tzv. EPO s využitím uznávaného elektronického podpisu nebo přihlašovacích údajů do datové schránky, viz odkaz
 3. https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces

Stále trvá možnost podání elektronicky přes EPO pomocí tzv. e-tiskopisu, tj. s dodatečným podepsáním. V tomto případě se po podání přes EPO vygeneruje dokument o podání, který je nutné vytisknout, fyzicky podepsat a do 5 dnů doručit na FÚ.

Pozor: aby bylo podání platné, musí být do 5 dnů od elektronického podání doručen na FÚ podepsaný dokument a aby bylo podáno včas, musí tento dokument být doručen na FÚ v termínu pro podání tj. do 25. dne v následujícího měsíce (na rozdíl od daňového přiznání, kde stačí přiznání elektronicky podat do 25. a do dalších 5 dnů musí být doručen na FÚ podepsaný dokument potvrzující podání).

Povinnost podávání kontrolního hlášení datovou schránkou

Ovšem i zde od 1.1.2016 dochází ke změně: má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemůže od 1.1.2016 využít e-tiskopis.

Při podání xml souboru datovou schránkou je nutné, aby zaslaný xml soubor byl naplněn daty tak, aby jej správce daně dokázal přijmout – (tj. načíst do systému).

Doporučuje se tedy, aby před podáním z datové schránky byl xml soubor zkontrolován v EPO na chyby bránící v podání.

Pokud by dokument obsahoval chyby, bylo by podání neplatné se všemi důsledky.

Pro komunikaci se správcem daně je možné využít i e-mail a to tím, že v kontrolním hlášení se tento e-mail uvede. Pokud se ovšem jedná o plátce daně, který nemá datovou schránku (především fyzické osoby), pak správce daně může dle zákona využít tuto e-mailovou adresu pro zasílání případných výzev k doložení nebo vysvětlení nesrovnalostí souvisejících s kontrolním hlášením.

V tomto případě za termín doručení, tj. okamžik, od kterého běží 5-ti denní lhůta, je považován okamžik, kdy byl e-mail odeslán správcem daně (bez ohledu na to, zda byl e-mail doručen, přečten atd…).

Doporučení: e-mail na kontrolním hlášení vůbec neuvádět! Uvádět pouze ID datové schránky, 5-ti denní lhůta pak běží ode dne vyzvednutí zprávy z datové schránky (pokud není vyzvednuto do 10 dnů, tak po 10 dnech je zpráva považována za vyzvednutou, a to i když ve skutečnosti přečtena nebyla).

Sankce vyplývající z nepodání kontrolního hlášení

 • 1 000 Kč, pokud je kontrolní hlášení podáno dodatečně, tj. podáno po stanovené lhůtě bez vyzvání správce daně,
 • 10 000 Kč, pokud se kontrolní hlášení podá v náhradní lhůtě poté po vyzvání správcem daně (náhradní lhůta je 5 dnů).
 • 30 000 Kč, pokud nepodá plátce kontrolní hlášení do 5 dnů ode dne výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení,
 • 50 000 Kč, pokud nepodá plátce kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě.

Výše uvedené sankce jsou pevně stanoveny zákonem, není to „až do výše“, ale „ve výši“.

Lhůty není možné prodloužit, není možné se ani odvolat z důvodu nemoci, hospitalizace atd.

Nad rámec výše uvedených sankcí má správce daně povinnost uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč tomu, kdo na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.

Dále nad rámec výše uvedeného má správce daně povinnost uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní nepodáním kontrolního hlášení.

Co vše se podává v souvislosti s DPH

 • Daňové přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení.
 • Výpis z evidence pro tzv. přenesenou daňovou povinnost se od 1.1.2016 nepodává, protože tyto údaje jsou součástí kontrolního hlášení.

Od kdy platí povinnost podávat kontrolní hlášení

 • Podává se poprvé za období leden 2016, a to do 25. února 2016, resp. za I. čtvrtletí 2016, a to do 25. dubna 2016

Související novinky v oblasti DPH

Od 1.1.2016 je nutné podávat přiznání k DPH pouze elektronicky – tj. již neplatí výjimka pro fyzické osoby s obratem do 6 mil. Kč ročně, kteří do do konce roku mohli podávat daňová přiznání papírově.

Pozor: již za prosinec 2015, resp. za IV. čtvrtletí 2015 je třeba podat veškerá přiznání elektronicky!

Co z toho vyplývá

 • Vaše účetní si již nikdy nemůže vzít dovolenou na týden, aby v případě zaslání výzvy z FÚ mohla do 5 dnů reagovat.
Loading...