Účetní závěrka: základní pojmy

Úno 9, 2017

Nezáleží na tom, zda podnikání zakládáte a závěrka vás čeká anebo kupujete společnost s historií. Účetní závěrka je dokument, který Vám prozradí to nejpodstatnější, co pro budoucnost podnikání potřebujete.

Pojďme si hned na začátek udělat pořádek v pojmech.

Práce před účetní závěrkou

Krok jedna představuje Účetní uzávěrka = práce, které je třeba udělat před tím, než se uzavřou účetní knihy účetního období. K tomuto datu se pak sestavuje účetní Závěrka.

Účetní závěrka – dokumenty

V kroku dva se sestavuje Účetní závěrka = soubor účetních výkazů.

  • Rozvaha
  • Výkaz zisků a ztrát
  • Příloha k účetní závěrce
  • Případně výkaz cash flow nebo přehled o změnách vlastního kapitálu

Co se skrývá pod prací na účetní uzávěrce?

Každou položku majetku a závazků je třeba zinventarizovat = ověřit, zda evidovaný stav v účetnictví odpovídá skutečnosti. Inventura se provádí ve stavu k tzv. rozvahovému dni (většinou k 31. 12.) a podle druhu inventarizovaných položek jí rozlišujeme na:

Fyzickou inventuru, která se provádí u:

  • Majetku
  • Zásob (tj. materiál, výrobky)
  • Peněz v hotovosti

Případné rozdíly zjištěné inventurou (manko, přebytek nebo ztráta do normy přirozeného úbytku) jsou třeba zaúčtovat.

Manko může být předepsáno k náhradě odpovědné osobě nebo je účtováno do nákladů, většinou jsou tyto náklady tzv. nedaňové, tj. do účetnictví vstupují, ale ze základu daně je třeba je odečíst. Naopak ztráta z přirozeného úbytku je nákladem jak účetním, tak i daňovým.

Dokladovou inventuru provádíme u pohledávek a závazků z obchodního styku – tj. obvykle:

  • neuhrazené přijaté/vydané faktury
  • nevyúčtované poskytnuté/přijaté zálohy
  • půjčky atd.

Pro zachování tzv. aktuálního principu (že náklad a výnos má být účtován do období, se kterým věcně a časově souvisí) je potřeba ověřit, zda jsou správně zachyceny položky majetku.

Jedná se o situace, kdy majetek má nižší skutečnou hodnotu oproti účetnictví (např. pohledávky). Takovéto situace se doplňují do přílohy k účetní závěrce, která je nedílnou součástí účetní závěrky.

Loading...