Podmínky použití portálu

Obchodní podmínky obchodní společnosti
Trivi a.s.
se sídlem Španělská 770/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČ: 283 78 440
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23166
pro využívání služby „Trivi“ fyzickými osobami podnikateli (neplátci DPH) a pro fyzické osoby bez IČ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Trivi a.s., se sídlem Španělská 770/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 283 78 440, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23166 (dále jen „poskytovatel“) a podnikajícími fyzickými osobami, jež nejsou plátci daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), jako uživateli služby „Trivi“ (dále jen „objednatel“), vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.trivi.cz a trivi.com (dále jen „webová stránka“). Jiné osoby než fyzické osoby, jež nejsou plátci DPH, mohou službu „Trivi“ využívat pouze na základě zvláštní smlouvy uzavřené s poskytovatelem v písemné formě.

V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v superuživatelském účtu (čl. 3) (dále jen „adresa objednatele“). Změnu obchodních podmínek může objednatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.

Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Pro zaslání návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb vyplní objednatel registrační formulář na webové stránce. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb odešle objednatel poskytovateli po zaškrtnutí rámečku (tzv. check-box) kliknutím na tlačítko „Dokončit registraci“ (dále jen „žádost o registraci“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Údaje uvedené objednatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné, přičemž poskytovatel je vždy oprávněn verifikovat identitu objednatele a objednatelem uváděné údaje (telefonicky, elektronickou poštou apod.).

V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené objednatelem v žádosti o registraci informace nezbytné ke zprovoznění superuživatelského účtu (dále jen „akceptace“), a to i za účelem ověření adresy objednatele. Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci objednatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smluvní vztahy s poskytovatelem.

SUPERUŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě uzavření smlouvy o poskytování služeb může objednatel přistupovat do svého superuživatelského rozhraní webové stránky. Ze svého superuživatelského rozhraní může objednatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat jiné informace a provádět jejich správu, vkládat a odstraňovat dokumenty a provádět jejich správu, objednávat u poskytovatele individuální služby (čl. 2) a spravovat uživatelské účty koncových uživatelů (čl. 4.3) (dále jen „superuživatelský účet“).

Superuživatelský účet objednatele bude zprovozněn v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služeb.

Při registraci na webové stránce je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v superuživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v superuživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý může mít pouze jeden superuživatelský účet.

Přístup k superuživatelskému účtu je zabezpečen superuživatelským jménem (tvořeným adresou elektronické pošty) a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho superuživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

Poskytovatel může objednateli znemožnit využívat superuživatelský účet, a to zejména v případě, že objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

PODMÍNKY SLUŽBY

Službou se rozumí webová služba poskytovatele „Trivi“, jež slouží jako nástroj napomáhající vedení daňové evidence objednatele, zejména pak může napomáhat k přípravě účetních dokladů a k evidenci účetních dokladů objednatelem.

Na základě zvláštních smluvních ujednání stran učiněných v rámci superuživatelského rozhraní může objednatel u poskytovatele objednat účetní a daňové služby poskytovatele spočívající zejména v:

přípravě daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně vyhotovení přehledů určených pro orgán správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu (dále jen „příprava daňového přiznání“);

zastupování objednatele při jednáních s příslušným finančním úřadem za účelem odkladu povinnosti pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob;

zastupování objednatele při jiných jednáních s příslušným finančním úřadem;

správě a stahování bankovních výpisů;
vedení mzdového účetnictví;
poskytování daňového poradenství;
poskytování dalších souvisejících služeb;
(dále jen „individuální služby“ či jednotlivě „individuální služba“).

Službu mohou využívat jako koncoví uživatelé také fyzické osoby, kterým objednatel zřídí uživatelský přístup ke službě (dále jen „koncový uživatel“). Objednatel bere na vědomí, že k započetí užití služby koncovým uživatelem, je nezbytný souhlas takového koncového uživatele se zpracováním jeho osobních údajů poskytovatelem.

Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně objednatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že bude objednateli poskytovat službu.

INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBY

Individuální služby jsou poskytovatelem zpoplatněny.

V případě, že se objednatel rozhodne využít individuální službu (na základě zvláštních smluvních ujednání s poskytovatelem provedených v superuživatelském účtu či jiným způsobem), zavazuje se objednatel zaplatit poskytovateli za poskytnutí individuální služby odměnu, a to odměnu ve výši stanovené v ceníku poskytovatele, přičemž výše odměny poskytovatele za poskytnutí individuální služby je taktéž zobrazována v superuživatelském rozhraní a na webové stránce.

Nevyplývá-li z charakteru individuální služby jinak, je individuální služba poskytována vždy jednorázově. V případě, že má individuální služba charakter opakovaného plnění, bude poskytovatelem poskytována vždy po dobu jednoho (1) roku od okamžiku jejího objednání objednatelem. V případě opětovného zájmu objednatele o využití individuální služby musí být individuální služba objednatelem znovu objednána z jeho superuživatelského účtu.

Nebude-li domluveno jinak, musí být všechny podklady pro poskytnutí služby příprava daňového přiznání poskytovateli objednatelem zpřístupněny nejpozději dvacet (20) pracovních dnů před zákonným termínem pro podání daňového přiznání.

Za obsahovou správnost a úplnost podkladů, dokladů a informací předaných poskytovateli za účelem poskytnutí individuální služby odpovídá objednatel.

Každý dotaz poskytovatele související s individuálními službami je objednatel povinen poskytovateli zodpovědět nejpozději do dvou (2) dnů od jeho zaslání poskytovatelem.

Objednatel je povinen informovat poskytovatele o všech jeho obchodech mezi spojenými osobami ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

ODMĚNA POSKYTOVATELE ZA INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBU

Není-li dohodnuto jinak, je odměna poskytovatele za užití individuální služby splatná vždy předem, a to bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 2200179219/2010, vedený u společnosti Fio, nebo prostřednictvím platební karty.

V případě, že je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, bude k odměně poskytovatele za poskytování služby připočtena daň z přidané hodnoty nebo jiná obdobná daň.

Objednatel je povinen uhrazovat odměnu poskytovatele společně s uvedením variabilního symbolu platby.

Ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb vystaví poskytovatel objednateli daňový doklad – fakturu, a to nejčastěji po uhrazení odměny poskytovatele. Daňový doklad – fakturu vystaví a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele či daňový doklad – fakturu vystaví v superuživatelském účtu objednatele.

V případě prodlení objednatele s placením odměny poskytovatele vzniká poskytovateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením odměny poskytovatele nebo její části je poskytovatel oprávněn přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči objednateli (včetně poskytování individuální služby), a to až do okamžiku uhrazení všech závazků objednatelem.

Možnost čerpání individuální služby může být poskytovatelem odloženo až do okamžiku, kdy je částka odměny poskytovatele skutečně připsána na účet poskytovatele.

VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

Objednatel je povinen zajistit dodržování smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) také ze strany koncových uživatelů. V případě, že dojde k porušení ustanovení smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) koncovým uživatelem, odpovídá objednatel poskytovateli jako by smlouvu o poskytování služeb porušil sám.

Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená objednatelem v superuživatelském účtu.

Objednatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

Objednatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Objednatel nesmí superuživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Objednatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Poskytovatel odpovídá objednateli pouze za zaviněné porušení právních povinností. Objednatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla.

Objednatel dále bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za stav programového vybavení objednatele, za zálohování dat objednatelem a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení objednatele.

V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady služby (včetně individuálních služeb), nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování služby omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada újmy, včetně ušlého zisku, je omezena výší jedné poloviny odměny skutečně uhrazené objednatelem za využívání služby v posledních šesti měsících před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně objednatele. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná újma, včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad služby (včetně individuálních služeb) vzniknout, může činit maximálně částku jedné poloviny odměny skutečně uhrazené objednatelem za využívání služby v posledních šesti měsících před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně objednatele.

Objednatel souhlasí s využíváním jeho anonymizovaných dat uložených v rámci služby pro analytické účely, a to i po zániku smlouvy o poskytování služeb.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KONCOVÝCH UŽIVATELŮ

V souvislosti s provozem služby může ze strany poskytovatele (z popudu objednatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob evidovaných v software (včetně koncových uživatelů) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů vystupuje objednatel při plnění této smlouvy jako správce osobních údajů a poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. Z těchto důvodů je součástí smluvních vztahů mezi nimi i smlouva o zpracování osobních údajů podle ustanovení § 6 zákona o ochraně osobních údajů, obsažená v tomto článku (čl. 10) obchodních podmínek.

Osobním údajem se pro účely této smlouvy rozumí informace týkající se fyzických osob, které podléhají ochraně zákona o ochraně osobních údajů a které byly objednatelem či v souladu s jeho pokyny uloženy na server poskytovatele v souvislosti se službou (dále společně jen jako „osobní údaje uživatelů“).

Smlouvou o poskytování služeb objednatel pověřuje poskytovatele ke zpracování osobních údajů uživatelů. Objednatel je povinen zpracovávat osobní údaje uživatelů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Objednatel se zavazuje zajistit souhlas všech subjektů údajů se zpracováním jejich osobních údajů v rámci služby, a to včetně souhlasu se zpracováním jejich údajů ze strany třetích osob, které pro poskytovatele zajišťují hostingové služby. Objednatel bere na vědomí, že jestliže poskytovatel zjistí, že objednatel porušuje povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, je povinen jej na to neprodleně upozornit a ukončit zpracování osobních údajů (§ 8 zákona o ochraně osobních údajů).

Poskytovatel není oprávněn bez předchozího souhlasu objednatele předávat osobní údaje uživatelů třetím osobám. Je však oprávněn využít třetích osob k technickému zabezpečení provozu služby (včetně zajištění hostingových služeb).

Ke zpracování osobních údajů uživatelů bude docházet po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb a dále po dobu, která je nezbytná k ochraně oprávněných zájmů poskytovatele.

Poskytovatel se zavazuje přijmout v základním rozsahu opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům uživatelů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů uživatelů.

Poskytovatel zajistí informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji uživatelů o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím osobám.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Objednatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu objednatele. Objednatel souhlasí se zasíláním informací třetími osobami, které taktéž využívají služby poskytovatele, na adresu objednatele.

Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli k rozpoznání webového prohlížeče objednatele (či koncového uživatele) při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3 obchodních podmínek.

V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek), nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení objednateli. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

Objednatel bere na vědomí, že v případě ukončení smlouvy o poskytování služeb může dojít k odstranění všech informací vložených objednatelem či poskytovatelem pro objednatele v rámci služby. Poskytovatel však může tyto informace uchovat pro případ opětovného uzavření smlouvy o poskytování služeb s objednatelem.

DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně či elektronickou poštou. Objednateli je doručováno na adresu objednatele, tedy adresu elektronické pošty uvedenou v jeho superuživatelském účtu.

Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍPokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Pro účely vztahů mezi poskytovatelem a příkazníkem se:

vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;

vylučuje použití ustanovení § 1748 občanského zákoníku;

vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž objednatel souhlasí.

V Praze dne 1. ledna 2018, Trivi a.s.